Jâus saz lax siz nus côngz xưv saiz car nênhs uô nuv zưx siaz oz saz đriv têz

Hnuz 29/11, Sở Lao động - Thương binh thiaz Xã hội Sơn La thiaz Sở Lao động thiaz Phúc lợi xã hội tỉnh Hủa Phăn (têz qơưk Lok Tsuôk) tưz kriz jâus saz lax siz nus lol sâuv côngz xưv saiz car nênhs uô nuv zưx siaz trâu oz saz đriv têz txix li oz tỉnh.

Jâus saz lax siz nus lol sâuv saiz car nênhs uô nuv zưx siaz trâu oz saz đriv têz txix li tỉnh Hủa Phăn thiaz tỉnh Sơn La.

Thơưx car 2 tos tưz siz kria lol sâuv hâux lưv huôv tsar nhiax txiax - xã hội ntơưv oz tỉnh; têx hâux lưv nênhs uô nuv, paz nriar hâux lưv uô thiaz kria tsưr ziv uô nuv, nênhs muôx côngz, cxơưz paz nênhs txov nhêv, tu têx mê nhuôv ntơưv oz tỉnh. Đros ntơư, fuô lol sâuv nênhs uô nuv đhâu đriv têz Việt Nam - Lok Tsuôk. Nhiv no, tỉnh Sơn La muôx yax 760.000 lênhx txix 15 shông tror sâur, txênhz 59,1% hur si pêx xênhv ntơưv tỉnh. Têx nênhs tsik muôx hâux lưv uô thax tsav đrôngs mal 3,72%. Tỉnh Hủa Phăn muôx 85.495 lênhx; têx nênhs tsik muôx nuv uô mal 5%; muôx 481 lênhx zos nênhs oz chas têz qơưk uô nuv ntơưv tỉnh. Txix hâu shông txos nhiv no, xav hur si têx nênhs Việt Nam mul uô nuv trâu saz têz qơưk Lok Tsuôk mal 2.615 lênhx, nênhs tror lol trâu Việt Nam mal 2.293 lênhx; xav hur si nênhs Lok Tsuôk tuôx trâu saz Việt Nam mal 1.155 lênhx, têx nênhs tror mul trâu saz têz qơưk Lok Tsuôk mal 1.380 lênhx.

Ntơưv jâus saz lax, oz sở tưz siz nus hâux lưv kriz lês têx hâux lưv chuyên môn; côngz xưv fuô kria têx ntâuz ntơưr cêr chai thiaz cêr chai lix qox lol sâuv saz uô nuv; côngz xưv cxênhz yuôx, saiz car nênhs mul tror lol – tuôx đhâu đriv têz chia uô nuv.

Sở Lao động - Thương binh thiaz Xã hội tỉnh Sơn La puz huv trâu paz côngz xưv Sở Lao động thiaz Phúc lợi xã hội tỉnh Hủa Phăn.

Oz đơn vị cux fuô txos ntâuz ntơưr saz lax chos lul. Hâur ntu zuôr txos, oz Sở zuôr siz chos saiz car nênhs mul lol trâu thax tsav đriv têz oz luz têz qơưk Việt Nam –Lok Tsuôk. Moz siaz fuô cêr chai têz qơưk lol sâuv mul lol đhâu đriv têz, siz chos saiz car nênhs uô nuv mul đhâu đriv têz. Paz trâu têx phòng Lao động thiaz Phúc lợi xã hội têx huyện puôz đriv tâu siz shuôk thiaz siz nus cơưv shâuv tsưr ziv. Tsưx jông siz nus xor mông, siz chos tu têx hâux lưv muôx yưv. Iz chas ntơư, Sở Lao động - Thương binh thiaz Xã hội tỉnh Sơn La zuôr paz kria tsưr ziv uô hâux lưv, nênhs txơưx uô nuv, cxênhz têx nênhs uô nuv hâur thax tsav tâu saiz car taz tov uô nuv ntơưv têz qơưk Lok Tsuôk chia siz chos đros têx ngành muôx vax huôv muôx tsưr ziv paz, por hưv pêx xênhv trơưk chai.

Uô ntêx ntơư, Paz côngz xưv Sở Lao động thiaz Phúc lợi xã hội tỉnh Hủa Phăn (têz qơưk Lok Tsuôk) thiaz Sở Lao động – Thương binh thiaz Xã hội tưz mul hlơưr shaz trâu qơư ndo txiax njis zơưv Côngz Hôx ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc.

Têx đại biểu hlơưr shaz qơư ndo txiax njis zơưv Côngz Hôx ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.