Đồng chí Thơưx ban Tổ chức Tỉnh ủy cxênhz yuôx côngz xưv bax trâu jias tưr ntơưr THPT ntơưv huyện Mường La

Hnuz 17/6, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx ban Tổ chức Tỉnh ủy, đros Paz nov uô côngz xưv tưz muk cxênhz yuôx hâux lưv bax trâu jias tưr tas ntơưr THPT shông 2024 ntơưv huyện Mường La.

Đồng chí Lê Hồng Long cxênhz yuôx côngz xưv bax cxuô tsar zav trâu jias tưr tas ntơưr THTP shông 2024 ntơưv Yar cơưv THPT Mường Bú.

Jias tưr ntơưr THPT shông 2024, huyện Mường La muôx 809 tus shâuv xênhz tuôx tưr, 34 qar tsêr tưr ntơưv 2 kror qơư tưr: Yar cơưv THPT Mường La thiaz THPT Mường Bú. Txos nhiv no, têx qơư tưr ntơưr tưz bax cxix vax tsê, chuôz zênhx trâu jias tưr; cxuô zav tso siaz lus tsưx hưv tâu cêr nhaz xênhz cxuô qơư tưr ntơưr; luôx juk têx tsưr ziv por hưv đas jos trâu cán bộ saiz shâuv xênhz tưr thiaz shâuv xênhz, phax tar luôx juk caz moz thiaz phax tir tar hluôr tơưk cuz, tơưs, ntux hiav, têx yêz muk lok nhaz xênhz lus têx hnuz tưr ntơưr.

Đồng chí Lê Hồng Long cxênhz yuôx vax tsê chuôz zênhx têx qar tsêr tưr ntơưr ntơưv Yar cơưv THPT Mường La.

Ntơưv jias uô cxênhz yuôx, đồng chí Lê Hồng Long cxiz huyện Mường La cov tror cxênhz yuôx vax tsê chuôz zênhx bax trâu jias tưr ntơưr; fuô lês têx hâux lưv paz max jias tưr ntơưr. Moz siaz paz têx shâuv xênhz tưr ntơưr, tsênhv chênhz yar mak têx shâuv xênhz tror tuôx tưr đuô, têx thax tsav phiv liv, tox siaz; ntuôk cov shâuv xênhz truôx siaz thiax tưr tâu ntơưr, nhaz xênhz lus, trơưk đraiv chai.

Đồng chí Lê Hồng Long puz huv trâu cưk kria Yar cơưv THPT Mường Bú.

 

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz