Đại hội đại biểu pêx xênhv cxuô hair nênhs tsơưs huyện Vân Hồ jâus tiv 3, shông 2024

Hnuz xiaz 10/6, huyện Vân Hồ tưz kriz Đại hội đại biểu pêx xênhv cxuô hair nênhs tsơưs jâus tiv 3, shông 2024.

Đại hội đại biểu pêx xênhv cxuô hair nênhs tsơưs huyện Vân Hồ jâus tiv 3, shông 2024.

Huyện Vân Hồ muôx 14 xã đros trâu 5 hair nênhs nhoz uô cê, hâur ntơư pêx xênhv cxuô hair nênhs tsơưs txênhz 93,6% toz hâu nênhs hur si huyện. Txix shông 2021 txos nhiv no, huyện Vân Hồ tưz tâu zok yax 336 tiv nhiax, fuô lês yax 80 dự án nhoz hâur têz qơưk 3 hâux lưv, cxiv puôz cêr muk lok jêx jok thiaz têx hâux lưv txơưr paz trâu pêx xênhv luz nênhx tâu jông; paz ar, uô tsêr nhoz trâu 121 ziv nênhs; kriz 15 jias choz kria uô hâux lưv trâu yax 470 lênhx zos hair nênhs tsơưs ziv pluôs, jê cêr pluôs. Txos nhiv no, hur si huyện muôx 3 xã tâu côngz jêx jok yiaz; têx ziv pluôs grêk tsuôk zos yuôr 17,7%, grêk yax 15% njuôk li shông 2019.

Thơưx car Ban Dân tộc tỉnh krưr pax phôngv côngz Đại hội.

Têx cêr chai paz nênhs txov nhêv hla đhâu cêr phiv liv tâu fuô lês muôx kaz hâu, ntu 2019-2024, huyện Vân Hồ tưz tsik zuôr nhiax, grêk tsơưs thiaz paz nhiax cơưv ntơưr trâu yax 70.800 shuv xênhz xav hur si yax 47,5 tỷ nhiax; puz 60.099 thẻ BHYT trâu pêx xênhv hair nênhs tsơưs, ziv pluôs, jê cêr pluôs. Phòng muôz nhiax txaik Tsêr nhiax Chính sách xã hội huyện paz 13.349 lênhx tâu txaik nhiax trơưk têx hâux lưv txaik nhiax thêv tsav liv tsơưs chia huôv tsar nhiax txiax, xav hur si yax 517 tiv nhiax...

Đros trâu njiaz luk “Thôngx siaz; hlôngr yiaz muôx phaz nzưr, huôv tsar xênhz txơưv, cêr muôx liv; siz khov thiaz huôv tsar truôx njês”, Đại hội tưz tso tơưv iz cxia tsưr ziv txos shông 2029, li: 100% cêr muk lok txix xã txos ntuô hâur jêx jok tâu uô jông; 100% ziv nênhs tâu zôngv điện tsik tsês nhaz xênhz; têx nênhs zuôr bảo hiểm y tế tâu yax 96,5%; paz 1.000 tus nênhs muôx hâux lưv uô tsik tsês; 100% jok, tiểu khu muôx tsêr txux chi; yax 95% yar cơưv txâuk chai têz qơưk; têx ziv pluôs yênhx shông grik txix 4-5% hâur yênhx shông...

Têx tus khênhx lês jông hâux lưv tâu puz ntơưr kruôk ntơưv Chủ tịch UBPX tỉnh. 
Têx tus khênhx nhav ntơưr kruôk ntơưv Chủ tịch UBPX huyện Vân Hồ.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz