Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu jias tiv 20

Hnuz 23/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu tưz uô Đại hội đại biểu jias tiv 20, ntu 2024-2029. 

Nthuôr txux chi saiz hloz đại hội.

 

Hâur ntu đhâu, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu tưz đros têx tổ chức thành viên lês jông côngz xưv fuô chai, gruô hu pêx xênhv lês trơưk Đảng, têz qơưk têx cêr chai siz tưr nhiav têz nhiav qơư; nthuôr huôv cêr thôngx siaz hâur tas nro tsôngv pêx xênhv. Siz tưr cơưv shâuv, nthuôr phaz nzưr, lês tiar têx hâux lưv tuôr xav huôv tsar nhiax txiax, txux chi, xã hội, tsưx hưv truôx cêr nhaz xênhz têz qơưk.

Nov chox car Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh muôz pax phôngv côngz đại hội.

Trơưk njiaz luk “Thôngx siaz - Vax huôv siz luôs - Phênhv shuôv - Hlôngr yiaz - Huôv tsar”, ntu 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu thiaz têx tổ chức thành viên zuôr tror hlôngr yiaz cxuô njiaz luk, uô hâux lưv trơưk têx tsưr ziv tuôr xav mênhx pêv, uô jông nthuôr phaz nzưr. Fuô chai, gruô hu tas nro sơưr đơưk, siz chos cxiv tsa cêr thôngx siaz cxuô hair nênhs; huôv tsar vax huôv siz luôs, uô jông hâux lưv saiz car, chox xor cov zos, hlôngr njêx muôs por hưv vax huôv huv cêr huv chai trâu pêx xênhv; lês côngz xưv phax, tar têx nênhs nox nhiax, tuôr xuôv nhiax txiax têz qơưk, trâu siaz njo cxiv kho Đảng, nov hâu đơưz hur, truôx njês.

Đại biểu saz lax xair nênhs trâu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu khóa 20.
Nov chox car Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thiaz huyện Mộc Châu muôz pax phôngv côngz têx Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu ntu 2024-2029.

Đại hội tưz saz lax, xair tâu 59 tus đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu, khóa 20, ntu 2024-2029; saz lax, xair tâu 15 tus đại biểu tsênhv chênhz thiaz 2 tus đại biểu phax tsês (dự khuyết) muk txuv Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La khóa 12, ntu 2024-2029.

Têx paz nênhs tâu Chủ tịch UBPX huyện Mộc Châu puz ntơưr kruôk.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz