Tưr shuv xênhz txơưx đhia tỉnh Sơn La shông 2023

Hnuz 1/4, Sở txux chi - Thể thao thiaz nuôv zax tưz đros Sở choz kria ntơưr tỉnh tỉnh kriz jias suôx câuv jâus tưr shuv xênhz txơưx đhia tỉnh Sơn La, jias tiv 14 shông 2023.

Têx shuv xênhz tưr môn txơưx đhia.

Txuv tưr shông no muôx 403 tus shuv xênhz THCS, THPT hâur thax tsav tỉnh tuôx tưr têx môn: đhia siaz, đhia đêz, laiv bóng, thơưz cê hâu thiaz đhia têx ntu cêr ntêr 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 600 m, 800 m thiaz 1.500 m. Tov kaz  4 hnuz uô jông tưr tsik tsês, Jâus tưr shuv xênhz txơưx đhia tỉnh Sơn La jias tiv 14, shông 2023 tưz yênhx côngz.

Ban tổ chức tưz puz hov hur si paz nênhs khối THPT trâu têx paz pơưs tưr tâu.

Ntơư zos jias tưr tâu kriz hâur yênhx shông, cxơưz huôv tsar cêr sik tưr cơưv shâuv thể dục, thể thao thiaz cxênhz yuôx hâux lưv choz kria shuv xênhz hloz siaz hloz chêr hâur têx yar cơưv; đros ntơư nzor pâuz têx shuv xênhz txơưx đhia  chia kria nzir yênhx têx nênhs tưr tâu hov coz trâu tỉnh.

Ban tổ chức puz hov hur si paz nênhs khối THCS trâu têx paz pơưs tưr tâu.
Ban tổ chức puz côngz mênhx trâu têx nênhs tưr tâu.

Ban tổ chức tưz puz hov 1 hur si paz nênhs khối têx yar cơưv THCS trâu Phòng choz kria ntơưr huyện Mộc Châu; hov 1 khối têx yar cơưv THPT trâu Yar cơưv THPT Chu Văn Thịnh. Puz hov 2, 3 hur si paz nênhs trâu têx paz pơưs tưr tâu thiaz 34 côngz mênhx trâu chor nênhs tưr tâu têx cxênhx cxênhv tưr hâur 3 pơưs shông (lớp 6-7 thiaz 8-9) khối THCS thiaz pơưs shông khối THPT.

Nguyễn Yến
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz