Kriz 14 hov tưr thể thao pêx xênhv cấp tỉnh

Hâur shông 2023, saz Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tưz siz chos kriz tiar 14 hov tưr thể thao pêx xênhv cấp tỉnh, gruô hu 160 paz thể thao ntơưv têx ban, ngành, thax tsav, yar cơưv hâur hur si tỉnh, yax 2.400 lênhx nênhs tuôx tưr têx zav thể thao hair nênhs tsơưs, ntâuk kê bóng, đhia, ntâuk têk tơư, ntâuk bóng tek…

Sik tưr zav njuôk jos hâur Jias tưr truz hluô, njuôk jos, tuô hnênhr shuv xênhz tỉnh Sơn La shông 2023.

Hâur shông, tưz tsa têx paz nênhs muk txuv 8 jias tưr thể thao pêx xênhv hâur thax tsav thiaz hur si têz qơưk trâu têx zav: njuôk jos, tuô hnênhr, truz hluô, ntâuk ntir, ntâuk bóng trôngx; đhâu cxênhz, tưz tưr tâu 19 côngz mênhx cuz, 19 côngz mênhx nhiax thiaz 21 côngz mênhx tôngx./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz