CLB Bóng ndơưk pox niav Sơn La tâu paz nhiax uô ntêx thâuv zuôr mul tưr ndơưk

Hnuz 6/11, ntơưv Trung tâm Choz kria thiaz Tưr thể dục thể thao tỉnh tưz kriz Jâus chos luk ntơưv têx nênhs paz nhiax trâu câu lạc bộ Bóng ndơưk pox niav Sơn La, côngv ndơưk Bóng pox niav zênhx têz qơưk Cup Thái Sơn Bắc shông 2023.

Công ty TNHH lax luôv chuôz zênhx điện Thái Sơn Bắc muô nhiax paz trâu CLB Bóng ndơưk pox niav Sơn La.

CLB Bóng ndơưk pox niav Sơn La nhiv no muôx 35 VĐV niax muôx txix 13-21 shông taz tov cơưv shâuv ntơưv Trung tâm Choz kria thiaz Tưr ndơưk TDTT tỉnh. Hâur ntơư, muôx ntâu tus nênhs ndơưk tâu jông tưz tâu hu muk trâu paz U19 têz qơưk chia tưr ndơưk ntơưv têx jâus tưr trâu têx thax tsav. Nhiv no, cêr nox nhoz, cơưv shâuv ntơưv têx VĐV puôr lênhx zos nhiax têz qơưk. Luz 11 hli gris, CLB zuôr muk Tưr ndơưk Bóng pox niav zênhx têz qơưk Cup Thái Sơn Bắc shông 2023. 

Tập đoàn OpenLive muôz nhiax paz CLB Bóng ndơưk pox niav Sơn La.

Côngv paz CLB uô ntêx mul zuôr tưr, ntơưv jâus chos luk, Công ty TNHH lax luôv chuôz zênhx điện Thái Sơn Bắc thiaz Tập đoàn OpenLive muôz 650 triệu nhiax trâu CLB Bóng ndơưk pox niav Sơn La. Đhâu têx hâux lưv paz nhiax no zuôr paz CLB muôx nhiax uô hâux lưv thiaz huôv tsar truôx njês, chuôz jos siz tưr trâu têx nênhs ndơưk, paz max lês trơưr thiaz huôv tsar nzir cêr siz tưr ndơưk bóng pox niav ntơưv Sơn La./.  

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz