Choz kria têx hluôk txơưx thể thao

Tâu saiz tav li qơư chuôz paz têx nênhs tưr thể thao ntơưv Sơn La hla trâu iz thênhv tưr siaz đuô, têx nênhs tưr ntơưv Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh tưz tâu uô tưz jông kria. Ntâu lênhx tưz tưr tâu lok six jông, tỉnh luz côngz jông nqa txos têx cêr siz tưr siaz đuô.

Thể thao coz, têx nênhs tưr zuôr tsuv tâu choz kria nzor thiax hax zav huôv tsar. Viv li ntơư, têx cưk kria ntơưv Trung tâm tưz nriar nênhs cơưv ntơưv cxuô yar cơưv, cxuô qơư, xair têx shâuv xênhz txơưx chia kria nzir cov txơưx đuô.

Têx nênhs tưr Taekwonzos ntơưv Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh taz tov shâuv.

Zơưs Hồ Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh, haik: Pêz xair têx nênhs tưr phênhv ntâu đhâu têx jias tưr zos pêx xênhv cxuô qơư lok sik muk xair ntơưv têx yar cơưv cias thâuv hâu shông cơưv. Têx mê nhuôv hluôk iz txưv txơưx mak txâuk chai. Têx nênhs tưr hâur paz hluôk ntơưv Trung tâm tâu xair txix 8 shông lok sik lis jos txix 11-13 shông.

Nhiav tưr ntâuk kê bôngr txix thâuv nhiv kruôr muôx 8 shông, Quàng Thị Yến Nhi, phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La tưz tâu xair muk shâuv trâu paz nênhs tưr hluôk ntơưv Trung tâm. Đhâu cơưv shâuv, Nhi tưz zênhx hlo thâuv tưr iz lênhs nxaik U14 ntơưv jias tưr ntâuk kê bôngr hluôk thôngz têz qơưk - Cup Hanaka 2022. Hok Trần Thị Anh Thơ, xã Chiềng Khương, Sông Mã tâu cưk kria kria Taekwonzos pov txơưx, cov vax tsê chox tuôx chia Trung tâm kria txix 1/2023. Tâu cơưv, shâuv, Thơ tưz tưr tâu côngz mênhx cuz ntơưv jias tưr Taekwonzos cxuô fâuv hluôk thôngz têz qơưk - CJ 2023.

Nhiv no, Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh taz tov tu, zus thiaz choz kria têx nênhs tưr trơưk 3 zav, paz tưr hluôk thiaz paz nênhs tưr tỉnh. Hâur ntơư, cxuô paz nênhs tưr hluôk chôngz yax, hur tiz si muôx 95 lênhx. Cxuô paz nênhs tưr tâu uô jông xair chox tuôx cơưv ntơưv Trung tâm choz kria hâur iz ntu chia njuôk tsov đuô pênhr xưv trơưk yênhx zav. Txix ntơư mav uô tưz jông kria nzir trơưk đraiv tuôr xav, tsi njênhk 11 môn zov chênhr: Taekwondo, Pencaksilat, Muay, Kick Boxing, Boxing, ntâuk kê bôngr, pox niav ndơưk bôngr, đhia, tuôv yêz câur, cử tạ.

Tix lâus Trần Huy, Thơưx  phòng Thể thao coz, Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh, haik: Cxuô paz nênhs tưr ntơưv Trung tâm kria trơưk đraiv chai shâuv iz tuần 7 hnuz trơưk li têx cưk kria saiz car. Cxuô paz nênhs tưr zos têx nênhs bax chia tưr coz, muk tưr têx jias tưr lox, txix têx nênhs tưr ndê thênhv I têz qơưk, chia choz yênhx cxuô paz nênhs tưr ntơưv tỉnh lok sik tưr têz qơưk.

Têx shông đhâu, cxuô paz nênhs tưr hluôk ntơưv Trung tâm tưz kria tâu ntâu lênhx txơưx thể thao trâu tỉnh thiaz têz qơưk. Shông 2022, Sơn La muôx 50 tus nênhs tưr txơưx bâuv têx nênhs tưr thôngz têz qơưk, 15 lênhx txơưx yax, 35 lênhx coz hov I (hâur ntơư tâu 3 luz côngz mênhx cuz Sea Games 31; 1 luz côngz mênhx cuz, 1 luz côngz mênhx nhiax tưr ntiax têz Pencak Silat; 1 luz côngz mênhx cuz tưr coz yax châu Á....). Têx nênhs txơưx yax no “nto mông” tưz ntâu jias cxơưz côngz bê tỉnh ntơưv têx jias tưr hâur têz qơưk, thax tsav thiaz ntiax têz li: Côngz mênhx cuz Pencaksilat Quàng Thị Thu Nghĩa, côngz mênhx cuz Taekwonzos Bạc Thị Khiêm... 7 luz hli đhâu, têx paz nênhs tưr hluôk tưz tưr 12 jias tas nro têz qơưk, tâu 25 luz côngz mênhx cuz, 13 luz côngz mênhx nhiax, 19 luz côngz mênhx tôngx, 11 tus nênhs coz hov I.

Zơưs Hồ Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh, haik nzir: Trơưk cxuô paz nênhs tưr hluôk, phênhv chôngz têx nênhs tưr puôr lênhx tsênhv lok six zâuk, li ntơư Trung tâm moz siaz uô jông tu, zus, nox hâuk cov txâuk, njuôk tsov hnuz nhôngs cơưv ntơưr thiaz shâuv cov fiv huv chia têx mê zâu no lox hloz siz luôs. Txơưv tiak vax tsê, chuôz zênhx tsênhv tsik muôx cxix cxuô, taz sik têx cưk kria thiaz nênhs cơưv puôr lênhx sir jos njok đơưk cêr txov nhêv chia cơưv shâuv, bax tưr jông, paz cov têx mê zâu cơưv shâuv huôv tsar.

Trơưk têx zav uôk cxuô paz nênhs tưr hluôk tỉnh tưz tưr tâu lok six zov chênhr chia cưk kria thiaz nênhs tưr ntơưv Trung tâm Kriaz thiaz Tưr TDTT tỉnh tror cơưv shâuv, sir jos cov tưr tâu jông đuô hâur ntu no muk tsar nzir trâu hâur têx côngz mênhx cuz thể thao Sơn La hâur têx shông txuôk nzir./.

Thanh Đào
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.