Choz kria têx hluôk txơưx thể thao

Tâu saiz tav li qơư chuôz paz têx nênhs tưr thể thao ntơưv Sơn La hla trâu iz thênhv tưr siaz đuô, têx nênhs tưr ntơưv Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh tưz tâu uô tưz jông kria. Ntâu lênhx tưz tưr tâu lok six jông, tỉnh luz côngz jông nqa txos têx cêr siz tưr siaz đuô.

Thể thao coz, têx nênhs tưr zuôr tsuv tâu choz kria nzor thiax hax zav huôv tsar. Viv li ntơư, têx cưk kria ntơưv Trung tâm tưz nriar nênhs cơưv ntơưv cxuô yar cơưv, cxuô qơư, xair têx shâuv xênhz txơưx chia kria nzir cov txơưx đuô.

Têx nênhs tưr Taekwonzos ntơưv Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh taz tov shâuv.

Zơưs Hồ Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh, haik: Pêz xair têx nênhs tưr phênhv ntâu đhâu têx jias tưr zos pêx xênhv cxuô qơư lok sik muk xair ntơưv têx yar cơưv cias thâuv hâu shông cơưv. Têx mê nhuôv hluôk iz txưv txơưx mak txâuk chai. Têx nênhs tưr hâur paz hluôk ntơưv Trung tâm tâu xair txix 8 shông lok sik lis jos txix 11-13 shông.

Nhiav tưr ntâuk kê bôngr txix thâuv nhiv kruôr muôx 8 shông, Quàng Thị Yến Nhi, phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La tưz tâu xair muk shâuv trâu paz nênhs tưr hluôk ntơưv Trung tâm. Đhâu cơưv shâuv, Nhi tưz zênhx hlo thâuv tưr iz lênhs nxaik U14 ntơưv jias tưr ntâuk kê bôngr hluôk thôngz têz qơưk - Cup Hanaka 2022. Hok Trần Thị Anh Thơ, xã Chiềng Khương, Sông Mã tâu cưk kria kria Taekwonzos pov txơưx, cov vax tsê chox tuôx chia Trung tâm kria txix 1/2023. Tâu cơưv, shâuv, Thơ tưz tưr tâu côngz mênhx cuz ntơưv jias tưr Taekwonzos cxuô fâuv hluôk thôngz têz qơưk - CJ 2023.

Nhiv no, Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh taz tov tu, zus thiaz choz kria têx nênhs tưr trơưk 3 zav, paz tưr hluôk thiaz paz nênhs tưr tỉnh. Hâur ntơư, cxuô paz nênhs tưr hluôk chôngz yax, hur tiz si muôx 95 lênhx. Cxuô paz nênhs tưr tâu uô jông xair chox tuôx cơưv ntơưv Trung tâm choz kria hâur iz ntu chia njuôk tsov đuô pênhr xưv trơưk yênhx zav. Txix ntơư mav uô tưz jông kria nzir trơưk đraiv tuôr xav, tsi njênhk 11 môn zov chênhr: Taekwondo, Pencaksilat, Muay, Kick Boxing, Boxing, ntâuk kê bôngr, pox niav ndơưk bôngr, đhia, tuôv yêz câur, cử tạ.

Tix lâus Trần Huy, Thơưx  phòng Thể thao coz, Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh, haik: Cxuô paz nênhs tưr ntơưv Trung tâm kria trơưk đraiv chai shâuv iz tuần 7 hnuz trơưk li têx cưk kria saiz car. Cxuô paz nênhs tưr zos têx nênhs bax chia tưr coz, muk tưr têx jias tưr lox, txix têx nênhs tưr ndê thênhv I têz qơưk, chia choz yênhx cxuô paz nênhs tưr ntơưv tỉnh lok sik tưr têz qơưk.

Têx shông đhâu, cxuô paz nênhs tưr hluôk ntơưv Trung tâm tưz kria tâu ntâu lênhx txơưx thể thao trâu tỉnh thiaz têz qơưk. Shông 2022, Sơn La muôx 50 tus nênhs tưr txơưx bâuv têx nênhs tưr thôngz têz qơưk, 15 lênhx txơưx yax, 35 lênhx coz hov I (hâur ntơư tâu 3 luz côngz mênhx cuz Sea Games 31; 1 luz côngz mênhx cuz, 1 luz côngz mênhx nhiax tưr ntiax têz Pencak Silat; 1 luz côngz mênhx cuz tưr coz yax châu Á....). Têx nênhs txơưx yax no “nto mông” tưz ntâu jias cxơưz côngz bê tỉnh ntơưv têx jias tưr hâur têz qơưk, thax tsav thiaz ntiax têz li: Côngz mênhx cuz Pencaksilat Quàng Thị Thu Nghĩa, côngz mênhx cuz Taekwonzos Bạc Thị Khiêm... 7 luz hli đhâu, têx paz nênhs tưr hluôk tưz tưr 12 jias tas nro têz qơưk, tâu 25 luz côngz mênhx cuz, 13 luz côngz mênhx nhiax, 19 luz côngz mênhx tôngx, 11 tus nênhs coz hov I.

Zơưs Hồ Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh, haik nzir: Trơưk cxuô paz nênhs tưr hluôk, phênhv chôngz têx nênhs tưr puôr lênhx tsênhv lok six zâuk, li ntơư Trung tâm moz siaz uô jông tu, zus, nox hâuk cov txâuk, njuôk tsov hnuz nhôngs cơưv ntơưr thiaz shâuv cov fiv huv chia têx mê zâu no lox hloz siz luôs. Txơưv tiak vax tsê, chuôz zênhx tsênhv tsik muôx cxix cxuô, taz sik têx cưk kria thiaz nênhs cơưv puôr lênhx sir jos njok đơưk cêr txov nhêv chia cơưv shâuv, bax tưr jông, paz cov têx mê zâu cơưv shâuv huôv tsar.

Trơưk têx zav uôk cxuô paz nênhs tưr hluôk tỉnh tưz tưr tâu lok six zov chênhr chia cưk kria thiaz nênhs tưr ntơưv Trung tâm Kriaz thiaz Tưr TDTT tỉnh tror cơưv shâuv, sir jos cov tưr tâu jông đuô hâur ntu no muk tsar nzir trâu hâur têx côngz mênhx cuz thể thao Sơn La hâur têx shông txuôk nzir./.

Thanh Đào
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.