Txir khơưz Sơn La tâu muôz lok muôs trâu Saigon Co.op têx qơư muôs huv

Đros trâu têx hâux lưv kria pâuz, cxơưz cêr nuôv zax thiaz tso tơưv cêr chai công nhav têz qơưk Thax tsav nuôv zax Mộc Châu, hnuz 19/5, ntơưv huyện Mộc Châu, UBPX tỉnh Sơn La tsênhv đros Liên hiệp Hợp tác xã Cxơưz cêr lax luôv thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) kriz jias piz thâux txir khơưz kaz jiz Sơn La muk muôs trâu Saigon Co.op têx qơư uô luôv hâur hur si têz qơưk.

Jias piz thâux txir khơưz kaz jiz Sơn La muk muôs trâu Saigon Co.op têx qơư uô luôv hâur hur si têz qơưk.

Jâus no muôx têx đồng chí: Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh; Võ Trần Ngọc, Giám đốc uô luôv Saigon Co.op; thơưx car cxuô sở, ban, ngành hâur tỉnh; thơưx car têx huyện, thành phố đros nênhs hlôngr njêx muôs têx tsêr luôv, HTX huôv tsar kôngz lông, uô luôv txir khơưz kaz jiz.

Fuô luk jias no, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh Sơn La haik tiak: Hur si tỉnh muôx yax 12.400 ha txir khơưz, xav đê tâu 78.200 tấn, phênhv ntâu nhoz têx huyện Mộc Châu, Yên Châu, thành phố Sơn La. Hâur ntơư, Mộc Châu chos ntâu txir khơưz yax ntơưv pêz têz qơưk đar txos 3.500 ha. Txir khơưz tâu chos thiaz por hưv trơưk têx cxênhx cxênhv VietGAP, hữu cơ, truôx njês, tsưx hưv đêx ar huôz chuô nyiaz hur. Hâux lưv muôz txir khơưz kaz jiz Sơn La lok muôs trâu Saigon Co.op têx qơư uô luôv hâur hur si têz qơưk zos luôs hâux lưv zov chênhr chia paz tiz nênhs pâuz txos, nhiav zuôr lok nox, zênhv hnuz zênhv muôx gri, por hưv jông bê lax luôv txir khơưz Sơn La.

Têx đại biểu txuv jias piz thâux txir muk muôs.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBPX tỉnh haik mênhx: Tỉnh Sơn La chos luk paz têx tsêr luôv hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh, lar haik têx tsêr luôv cxưx nhiax chos, sâu, por hưv, tsưx jông, muôs thiaz uô luôv kôngz lông, txir nox trâu oz chas têz lês tiar ntâuz ntơưr uô luôv tâu sai.

Nhiv no, cxênhx cxênhv chos, sâu, por hưv txir khơưz nhav nxiak txâuk chai por hưv kar nox hur, têx cêr chai uô luôv hâur têz qơưk thiaz oz chas têz qơưk. Iz chas uô luôv txir nhôngk, txir khơưz kaz jiz tsênhv tâu têx tsêr luôv sâu zuôr thiaz tsưx jông yênhx têx huv li: Txir khơưz kaz jiz kra kruôr, đêx hâuk txir khơưz kaz jiz…

Hnuz grâuv pax đê txir khơưz kaz jiz Mộc Châu shông 2024.

Txix shông 2021, “Txir khơưz kaz jiz Sơn La” tâu puz ntơưr Công nhav tik bê lax luôv, đros trâu iz cxia zav huv jông, li: Txir khơưz Pu Nhi, huyện Sông Mã; txir khơưz Ruby, huyện Mộc Châu thiaz txir khơưz Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Shông 2023, Txir khơưz kaz jiz Ruby Sơn La tâu muôz lok muôs trâu Vietnam Airlines têx jias thâux kruô .

Têx đại biểu côngv txiar ntâuz piz thâux txir muk muôs.

Têx yêz piz thâux txir khơưz kaz jiz Sơn La muk muôs.

Ntơưv jias thâux txir muk muôs, yax 20 tấn txir khơưz kaz jiz Mộc Châu tâu têx luz yêz lox thâux txir muk muôs trâu Sài Gòn Co.op têx qơư uô luôv hâur hur si têz qơưk. Tsov xav hnuz 20/5, txir khơưz kaz jiz Sơn La tâu muôs trâu Sài Gòn Co.op têx qơư uô luôv kôngz txir nox hur chia muôs trâu tiz nênhs nox.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz