Sir zôngv cêr lax luôv điện tử hâur cêr siz khov zuôr muôs têx hax huv

Hnuz 27/11, Liên hiệp têx Hội Khoa học thiaz Kỹ thuật tỉnh Sơn La tưz kriz saz lax, kria têx tsưr ziv "Sir zôngv cêr uô lax luôv điện tử lol sâuv cêr siz khov zuôr muôs têx txir nox trâu iz cxia tsêr luôv, HTX kôngz lông tỉnh".

Têx đại biểu txuv jâus saz lax.

Tỉnh Sơn La nhiv no muôx 399 luz tsêr luôv, HTX chos ntông nox txir; 11 luz tsêr luôv  txơưx fiv chuôz zênhx uô kôngz lông; 100 HTX muôx cêr siz khov muôs 22.000 ziv têx hax huv. Tas shông 2022, hur si tỉnh muôx 24 zav huv tâu muôz ntơưr tsưx hưv, hâur ntơư, 12 zav txir nox. Côngz xưv cxơưz cxiv cêr lax luôv, siz khov, zuôr thiaz muôs hax huv trâu oz chas têz qơưk, yax hlo mak têx txir nox tâu sir jos, txix ntâu cêr xav, li: Kriz têx hâux lưv cxơưz cxiv cêr lax luôv yưv tivi txos cêr luôv hâur zuk têz qơưk thiaz oz chas têz qơưk; Têx hâux lưv livestream, hâux lưv muôs huv online, siz kria đhâu zalo, Facebook...; sir zôngv thiaz huôv tsar cêr luôv điện tử, paz têx tsêr luôv, hợp tác xã muôx têx cêr uô luôv điện tử lox nto côngz hâur zuk têz qơưk thiaz luôs têz qơư li sendo, shopee, lazada, alibaba, voso... Txos nhiv no, têx ntông nox txir ntơưv tỉnh zuôr tâu muôs hâur cêr luôv tỉnh, hâur têz qơưk thiaz muôs trâu oz chas têz qơưk. Shông 2022, têx txir nox tưz muôs muk trâu iz cxia têz qơưk, xav têx txir nox sâu tâu 18.608 tấn, xav muôs trâu oz chas têz qơưk tâu 25,2 triệu nhiax đô la.

Têx đại biểu tưz côngv saz lax lok sâuv côngz xưv chox car fuô kria lês têx cêr xav, nhiax paz lok sâuv sir zôngv uô luôv điện tử hâur cêr siz khov muôs kôngz txir; têx hâux lưv tso tơưv hâur cêr sir zôngv lax luôv điện tử chia siz khov muôs têx txir nox trâu tsêr luôv, HTX zuk thax tsav; cêr xav pênhr xưv saiz car Têz qơưk lok sâuv hâux lưv uô luôv điện tử  hâur cêr muôs têx txir nox…. Sir zôngv chuôz zênhx GIS trâu cêr saiz car thax têz chos thiaz siz khov muôs têx txir nox ntơưv têx tsêr luôv nhoz zuk thax tsav…

Liên hiệp têx Hội Khoa học thiaz Kỹ thuật tỉnh tưz sâu nhav têx ndâux luk ntơưv đại biểu. Txix ntơư, saz lax trâu UBPX tỉnh, têx sở, ngành tâu chai lok têx cêr xav hur si chia iz thênhv jux juk huôv tsar nhiax txiax số, cxơưz paz têx hâux lưv sir zôngv lax luôv điện tử hâur cêr siz khov zuôr muôs têx txir nox thax tsav tỉnh.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.