Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.

Qơư nuôv zax Jôngr chiaz jok Áng ntơưv Thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu.

Sở Khoa học thiaz Công nghệ tsik tsês fuô lês têx hâux lưv nhoz trâu Cxiax cxênhv huôv tsar têx zav xav tơưv trâu thax tsav tỉnh Sơn La ntu 2021-2025 thiaz txos shông 2030; tso chai kriz lês, tus khênhx chox lês, ntâuz ntơưr sâu mênhx pêv, hnuz nhôngs lês thiaz tsov xav nhiax lês đề tài, tsov xav khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh chia chos lul zôngv nhiax têz qơưk lês shông 2023.

 

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz