Muôz yax 2 tỷ nhiax por hưv har jôngr

Hâur 6 luz hli hâu shông, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên tưz cxênhz yuôx hâux lưv txiar ntông chos muôs thiaz kria têx tsưr jôngr thâuv tưs txiar tas tror chos đuô ntông uô har jôngr trơưk chai. Siz chos đros têx cơ quan, đơn vị thiaz têx xã nhav zuz ntông, fuô lês chai tuôr xav chos ntông nzôngr shông 2024.

Têx dân quân xã Huy Bắc, huyện Phù Yên muk tu har jôngr chos.

Cxênhz yuôx yax 5.087 ha har jôngr nzôngr thiaz jôngr chos muôs zos jôngr muôx txơưv hâur Tiểu dự án 1 Dự án 3 Luôs hâux lưv têz qơưk huôv tsar nhiax txiax - xã hội thax tsav hair nênhs tsơưs thiaz tox siaz, iz chas ntơư cux zok yax 2 tỷ nhiax paz chia por hưv har jôngr trâu trâu pêx xênhv.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz