Mường La muôx 40 qar tsêr tênhz tso têx kôngz txir nox

Nhoz hâur têx hâux lưv saiz hloz njiz njêx muôs 75 shông Hnuz tsa tơưv Đảng bộ huyện Mường La (15/6/1949-15/6/2024) thiaz 45 shông txar trung tâm huyện muk trâu thị trấn Ít Ong (1979-2024), hnuz 14/6, huyện Mường La tưz kriz tênhz tso, kria têx kôngz txir  huv OCOP ntơưv thax tsav thiaz têx huyện siz puôk chiav. 

Qơư tênhz tso têx hax huv kôngz txir nox hâur thax tsav.

Đros tênhz tso têx huv kôngz txir muôx 40 qar tsêr đros yax 100 zav huv tênhz tso thiaz kria huv kôngz txir, txux chi nto côngz ntơưv têx tsêr luôv, HTX, ziv nênhs ntơưv huyện Mường La, huyện Bắc Yên thiaz huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Têx hax huv tâu tênhz tso zos têx zav kaz, huv OCOP tưz tâu xair hov tâu 3 hnuz kuz thiaz 4 hnuz kuz, li: Têx zav pax nhôngk tsiak, yuôz; têx huv hâuk; yuôx zêx; jiz mur; cxur blâuv... đros têx huv tsêr mair uô tơưv hâur jêx jok nto côngz li puôv, yo ntâuz txaix, têx zav saiz đaz muôs... 

 Qar tsêr tênhz tso hax huv kôngz txir nox ntơưv thị trấn Ít Ong.
 Kruô nuôv zax saiz têx qar huv ntơưv xã Pi Toong.

Hâux lưv tênhz tso huv zuôr paz trâu tsêr luôv, hợp tác xã, ziv nênhs thax tsav têx huyện fuô kria têx hax huv txơưv zênhx, huv OCOP, siz chos cxơưz cêr sir zôngv, fuô kria têx txux chi thax tsav txos chôngz tus pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz