Bắc Yên chos 563 ha hơưk

Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.

Tuz kôngz xã Hang Chú, huyện Bắc Yên đê hơưk.

Huyện Bắc Yên taz tov muôz ntâu zav nhiax, muôx cêr chai paz nôngz chos; tso cán bộ muk kria pêx xênhv pâuz tsưr ziv chos yuôx njuôz hâur har jôngr; tsưr ziv por hưv, tir tar caz hmoz hiav yuôx njuôz cov hloz jông. Kriz têx lớp kria nzir tsưr ziv sâu, tsưx jông cias tov kaz đê tas lok; tsik tsês kria cxuô kror qơư pâuz, siz chos uô luôv hơưk muôx kaz hâu…Sir jos txos shông 2030, paz pêx xênhv chos yiaz cov tâu 400 ha hơưk, sâu nju nhiax txiax sir zôngv, cxiv tsa luz nênhx tâu jông thiaz lês jông hâux lưv por hưv, huôv tsar har jôngr./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz