Vân Hồ huôv tsar nuôv zax

Huôv tsar nuôv zax zos faz tsưr ziv chia cxơưz paz nuôv zax Việt Nam huôv tsar truôx njês. Pâuz tâu têx zav jông ntơư, huyện Vân Hồ tưz moz siaz huôv tsar nuôv zax đros trâu por hưv đêx ar, huôz chuô, por hưv thiaz huôv txux chi, cênhz cưv txơưr hlo ntơưv thax tsav.

Ntu cêr chữ S ntơưv cêr yêz têz qơưk 6, ntu đhâu xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Nhoz trâu hâur Qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu, huyện Vân Hồ muôx ntâu thax qơư muôx txơưr jông gâux, huôz chuô lax nzias thơưv shông, ntơư zos kror jông paz huôv tsar nuôv zax. Đros trâu huôz chuô no thiaz sor fênhx đraz cxuô shông kik đuô 20oC, Vân Hồ zos qơư jông chia huôv tsar nuôv zax so txuôs jos nto mông, muôx huôz chuô xưk li: Sa Pa, Tam Đảo lok sik Đà Lạt; taz sik ho muôx kror txơưr hlo, là Vân Hồ tsênhv tsưx tâu têx zav muôx txơưv. 

Thax tsav lax trông poz jêz, huyện Vân Hồ muôx qơư nuôv zax jông, têx đêx tsas tsuô đơưz pâus, têx đêx lax nzias, têx kror tsuô jông jav thiaz têx har jôngr lâuk muôx ntâu zav txơưr hlo. Vân Hồ muôx ntâu hair nênhs nhoz uô cê, uô trâu muôx ntâu zav txux chi txơưr hlo tâu por hưv thiaz huôv tsar, paz muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv chia huôv tsar nuôv zax ndis shuôk uô si.

Đêx tsas tsuô Tạt Nàng, xã Chiềng Yên. 

Huôv tsar nuôv zax truôx njês đros đraiv por hưv đêx ar, huôz chuô nyiaz hur, por hưv, nthuôr huôv txux chi cxuô hair nênhs tâu tuôr xav zos iz hâur têx tsưr ziv zov chênhr chia huôv tsar nuôv zax Vân Hồ yênhx saz sâu nju nhiax txiax. Viv li, huyện chox car têx xã huôv tsar nuôv zax trơưk cêr tuôr xav, por hưv jông đêx ar, huôz chuô nyiaz hur; chia nhiax trâu têx xã cxiv kho đuô iz cxia txux chi, cênhz cưv ntơưv hair nênhs, chia cov por hưv tâu têx txux chi, cênhz cưv, fuô kria txux chi, tiz nênhs Vân Hồ, yênhx qơư nuôv zax gruô hu tâu chôngz kruô nuôv zax hâur têz qơưk thiaz oz chas têz.

Huyện tưz moz siaz cxiv kho đuô têx txux chi, cênhz cưv, têx cêr grâuv pax chia paz max trâu hâux lưv huôv tsar nuôv zax, li: Kriz hnuz grâuv pax txux chi cxuô hair nênhs ndax jias cxiv tâu Têz qơưk xiaz 2/9; jias grâuv pax Pax lâus tơưs, xã Chiềng Khoa; hnuz grâuv pax pax txir đuôx, xã Lóng Luông... Hur si huyện tưz tsa tơưv tâu yax 100 paz sênhr chêr ntơưv têx tổ, jok, tiểu khu, tsik tsês cơưv shâuv, nthuôr hâur têx jias uô cêr lov jêv, jias tưr.

Hnuz grâuv pax txir đuôx, xã Lóng Luông.

Têx zav txux chi, cênhz cưv txơưr hlo ntơưv cxuô hair nênhs tưz paz zov chênhr chia Vân Hồ huôv tsar nuov zax jêx jok. Nhiv no, ntâu luz jok uô nuôv zax jêx jok tâu chôngz lênhx kruô pâuz txos, li: Jok Bướt, Nà Bai, Phụ Mẫu, xã Chiềng Yên; jok Hua Tạt, Chiềng Đi, xã Vân Hồ... 

Qơư nuôv zax The Nordic, jok Hua Tạt, xã Vân Hồ. 

Nzaz nzơưv têx nhiax chia huôv tsar nuôv zax, huyện Vân Hồ tưz đros dự án AOP (Paz pơưs phi chính phủ ntơưv têz qơưk Úc) lok sâuv paz têx qơư huôv tsar nuôv zax jêx jok, kriz cxênhz yuôx, paz huôv tsar nuôv zax jêx jok ntơưv iz cxia jok thax tsav huyện. Cxênhz thiaz muôx tsưr ziv cxiv kho đuô ntu cêr chữ S ntơưv txox cêr yêz têz qơưk 6 nhoz trâu xã Lóng Luông. Fuô lês, cxiv tsa qơư nuôv zax jêx jok ntơưv jok Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ; jok Mường An, xã Xuân Nha thiaz jok Nà Sàng, xã Chiềng Xuân; kriz ntâu hâux lưv kriz ciaz hmo ntux jok Chiềng Đi 1, Chiềng Đi 2; kriz uô tiar têx qơư nuôv zax jêx jok ntơưv jok Phụ Mẫu, Nà Bai, xã Chiềng Yên. 

Kruô nuôv zax ndis shuôk đêx tsas tsuô 7 yôngx, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ.

Cxiv tsa têx qơư nuôv zax jông, Vân Hồ zênhv hnuz zênhv chơư tâu chôngz kruô tuôx saiz, ndis shuôk uô si. Txix hâu shông txos nhiv no, Vân Hồ tưz tok tâu yax 193 cxênhz pưs kruô, sâu nhiax txix li nuôv zax tâu 98 tỷ đaiv, cxơưz paz fuô kria têx đuôz jông ntơưv Qơư nuôv zax Têz qơưk Mộc Châu – thax qơư tâu kruô nuôv zax nhiav tuôx tiv iz ntiax têz.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz