Shâuv uô chiến sĩ công an

Hnuz 12/6, Công an tỉnh Sơn La tưz đros Tỉnh đoàn Sơn La kriz Jias “Shâuv uô chiến sĩ công an” shông 2024. 

Jias kriz hâux lưv “Shâuv uô chiến sĩ công an” shông 2024.

Luôs hâux lưv “Shâuv uô chiến sĩ công an” shông 2024 muôx 105 “chiến sĩ mê nhuôv zâuk” txix 10 - 15 shông, nhoz ntơưv têx yar cơưv thax tsav tỉnh Sơn La, Điện Biên thiaz thành phố Hà Nội. Hâur 7 hnuz (txix hnuz 12 - 18/6), têx “chiến sĩ mê nhuôv zâuk” côngv luôs hâux lưv zuôr tâu cơưv têx chuyên đề lok sâuv: Cênhz cưv cxiv tsa têx Công an pêx xênhv; kria cêr nox, nhoz hur si; kria pênhr xưv ntơưv lênhx chiến sĩ; kria têx cêr chai cênhz cưv hâur zis nênhs; por hưv tsav yêz tâus cêr nhaz xênhz; cur nhiav hiar txưr Việt Nam; por hưv đêx ar, huôz chuô nyiaz hur; txâuk siaz trâu trôngx têz Sơn La; phax tar zênhz hâur yar cơưv; côngz xưv phax tar tuô hluôr tơưk cuz thiaz pênhr xưv tuô hluôr tơưk, khiar đhâu cêr phiv liv thâuv muôx yưv cuz tơưs…

Têx "chiến sĩ mê nhuôv zâuk" côngv luôs hâux lưv.

Luôs hâux lưv chia choz kria lok sâuv cênhz cưv ntơưv têx Công an pêx xênhv; paz trâu têx mê nhuôv lês trơưk đraiv cêr chai, cơưv nzir pênhr xưv; paz muôx qơư uô si nhaz xênhz, muôx txiax txis trâu têx mê nhuôv zâuk hâur luz chaix so ntơưr.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz