Kriz uô tiar qơư puôz tus "Ndêx chiv Trường Sa" ntơưv yar cơưv

Hnuz xiaz 8/6, Huyện đoàn Mai Sơn, Hội LHTN Việt Nam huyện đros têx đơn vị kriz uô tiar kror qơư tus "Ndêx chiv Trường Sa" ntơưv Yar cơưv tiểu học-Trung học cơ sở Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

Jias hơưv qix, txiar ntâuz uô tiar kror puôz tus "Ndêx chiv Trường Sa"

Qơư puôz tus "Ndêx chiv Trường Sa" tâu Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện đros Yar cơưv TH - THCS Bình Minh fuô lês txix hâu hli 5/2024, siaz  6,87 thiar, đar 7,3 thiar xưv phaz. Tus ndêx zos muôz bê tông, hlâu puôz, thênhv siaz zos Quốc huy têz qơưk CHXHCN Việt Nam, txuôk nzir zos tus qix têz qơưk, (vĩ độ, kinh độ ntơưv por trôngz hiar txưr Trường Sa), suôx câuv zos kror pir txưr trâu luz đruôk, zos kror cêr thôngx siaz ntơưv hair nênhs Việt Nam. 

Têx đại biểu txiar ntâuz uô tiar kror qơư.

Qơư uô tiar tưz paz trâu yar cơưv muôx nzir kror qơư jông jav, yênhx qơư choz kria cênhz cưv trâu têx cán bộ, cưk kria thiaz shuv xênhz lok sâuv đriv têz, por trôngz hiar txưr Việt Nam. Txix ntơư, paz trâu fâuv hluôs muôx nzir cêr nhiav têz, nhiav qơư, muôx nzir phênhv shuôv chia tror nthuôr huôv jông cênhz cưv uô têz qơưk, cêr nhiav têz nhiav qơư, por hưv đriv têz qơưk, yax hlo zos oz luz por trôngz hiar txưr Trường Sa, Hoàng Sa.

Tus ndêx muôx txiax njis chia saiz hloz Tuần grâuv pax Hiar txưr thiaz Por trôngz hiar txưr Việt Nam shông 2024 (txix hnuz xiaz 1-8/6/2024) thiaz saiz hloz Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mai Sơn jias tiv 4, ntu 2024 - 2029.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz