Kho đuô têx grâuv pax cênhz cưv

Têx grâuv pax cênhz cưv thax tsav tỉnh pêz zos pêx xênhv hair nênhs tsơưs tênhx tus, muôx txiax njis chia thor côngz hmôngr, uô tâu kôngz lông, tok nrư ntu nênhx zênhv hnuz zênhv tâu jông. Taz sik muôx ntâu txơưr txar, iz cxia cêr grâuv pax chuôs li zuôr pôngz thiaz zuôr tsik ndo kaz lês txos. Tsưx tsês, huôv tsar têx nux gri txux chi cênhz cưv jông hâur tsôngv pêx xênhv, têx cơ quan tâu chai thiaz thax tsav pêx xênhv hâur tỉnh tsik tsês kho nzir têx jâus grâuv pax cênhz cưv, cxơưz trâu cêr uô nox, uô nênhx, cêr chia siaz trâu pêx xênhv.

Grâuv pax Saiz hloz mor blêx yiaz, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.

Thax tsav tỉnh taz tov lês trơưr têx cêr grâuv pax pêx xênhv tênhx tus, li: Tưr grâuv pax pêx xênhv hair nênhs Poz Ziz, huyện Quỳnh Nhai; Grâuv pax chaix Pax Huôv tsar tơưs ntơưv Thành phố thiaz huyện Vân Hồ. Đuô li, tsênhv muôx grâuv pax thor ntux nas, grâuv pax Hết chá (chá nó) ntơưv hair nênhs Poz Ziz thiaz grâuv pax Thor cov por hưv pêx xênhv uô tâu kôngz lông ntơưv pêx xênhv Hmôngz, huyện Mộc Châu; grâuv pax Mợi ntơưv hair nênhs Mêx Jênhx, huyện Phù Yên; grâuv pax Thor uô cov tâu kôngz lông ntơưv hair nênhs Poz Thơưx thiaz txi xênhz têz xênhz qơư chia por hưv jêx jok ntơưv hair nênhs Lok Tsuôk...

Zơưs Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax, thav pâuz: Ngành tưz đros têx cơ quan fuô kria chia pêx xênhv đros kria, por hưv, tsưx tsês thiaz huôv tsar têx txux chi ntơưv jâus grâuv pax. Đros ntơư, kho đuô têx cêr grâuv pax cênhz cưv ntơưv pêx xênhv hair nênhs tsơưs, chuôz tâu cêr xav trâu cêr côngv têk tsưx tsês thiaz huôv tsar nzir têx txux chi hâur tsôngv pêx xênhv.

Luz 10 hli đhâu, ntơưv jok Kẽm, xã Mường Lang, Sở Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax đros UBPX huyện Phù Yên kriz, nthuôr đuô, xav têx txux chi Grâuv pax Mợi. Grâuv pax tâu kho đuô tov kaz thâuv tâu cưk Mợi piz lês, pêx xênhv zuôr sênhr chêr Mợi thiaz têx cêr uô si, li gâus kror trâu nôngz, tưv laix têz, tsêz nôngz, hlais blêx, liaz uô viar viak câux hmaz... khov cxuô tus pêx xênhv muôx đas, muôs jos, uô tâu kôngz lông, tâu nox, tâu hâuk; tsưx tsês, huôv tsar jêx jok.

Zơưs Hà Văn Tươi, Chủ tịch UBPX xã Mường Lang, thav pâuz: Thâuv ntêx, grâuv pax Mợi tâu kriz iz shông iz jâus trâu luz pax tsiaz. Pêz tok nrư têz qơưk tsik tsês moz siaz paz txos pêz thax tsav kriz jâus grâuv pax chia tsưx tsês txux chi cênhz cưv jông ntơưv pêx xênhv Mêx Jênhx. Đros ntơư, huôv tsar nzir têx txux chi grâuv pax txos trâu kriz têx hâux lưv nuôv zax pêx xênhv tênhx tus chia têx kruô nuôv zax tuôx ndis shuôk.

Iz chas ntơư, kriz têx cêr grâuv pax cênhz cưv txix cấp xã tror sâuv tâu têx thax tsav sir jos lês. Xav li têx cêr grâuv pax đros trâu cêr uô têz qơưk txux chi, phênhv uô đaz kruô tưz lês tsiv txiax los, zos li têx cêr uô têz uô qơưk. Phênhv lov jêv tâu kriz ntâu zav, muôx chôngz tus pêx xênhv côngv lês. Lar haik li grâuv pax Mor krưr, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp; grâuv pax Saiz hloz nox mor blêx yiaz, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã thiaz xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; grâuv pax ntơưv jêx jok niav txir A Phủ, xã Hồng Ngài thiaz grâuv pax chaix blêx siar xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên...

Kho đuô têx cêr grâuv pax, paz max tsưx tsês cênhz cưv cxuô hair nênhs tsơưs thiaz tok txos huôv tsar nuôv zax zos pêx xênhv tênhx tus. Ngành Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax tưz saz lax trâu UBPX tỉnh chox car kho đuô têx hâux lưv txux chi cênhz cưv thiaz têx cêr uô si pêx xênhv tênhx tus hâur cêr grâuv pax. Tsik tsês tsov xav, zok nriar, por hưv thiaz uô ntâuz ntơưr txuôs tsês têx cêr grâuv pax, grâuv pax piar trâu Bộ Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax côngk nhav, muôz tso trâu ntâuz ntơưr txuôs tsês txux chi têz qơưk. Chia lês jông côngz xưv saiz car, kriz cêr grâuv pax đros cêr huôv tsar nuôv zax, gruô hu têx kruô nuôv zax tuôx ndis saiz, fuô têx xor mông lok sâuv têx txux chi cênhz cưv jông ntơưv thax tsav txos têx fôngx zưs hâur zuk tỉnh thiaz oz chas tỉnh./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz