Kho đuô têx grâuv pax cênhz cưv

Têx grâuv pax cênhz cưv thax tsav tỉnh pêz zos pêx xênhv hair nênhs tsơưs tênhx tus, muôx txiax njis chia thor côngz hmôngr, uô tâu kôngz lông, tok nrư ntu nênhx zênhv hnuz zênhv tâu jông. Taz sik muôx ntâu txơưr txar, iz cxia cêr grâuv pax chuôs li zuôr pôngz thiaz zuôr tsik ndo kaz lês txos. Tsưx tsês, huôv tsar têx nux gri txux chi cênhz cưv jông hâur tsôngv pêx xênhv, têx cơ quan tâu chai thiaz thax tsav pêx xênhv hâur tỉnh tsik tsês kho nzir têx jâus grâuv pax cênhz cưv, cxơưz trâu cêr uô nox, uô nênhx, cêr chia siaz trâu pêx xênhv.

Grâuv pax Saiz hloz mor blêx yiaz, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.

Thax tsav tỉnh taz tov lês trơưr têx cêr grâuv pax pêx xênhv tênhx tus, li: Tưr grâuv pax pêx xênhv hair nênhs Poz Ziz, huyện Quỳnh Nhai; Grâuv pax chaix Pax Huôv tsar tơưs ntơưv Thành phố thiaz huyện Vân Hồ. Đuô li, tsênhv muôx grâuv pax thor ntux nas, grâuv pax Hết chá (chá nó) ntơưv hair nênhs Poz Ziz thiaz grâuv pax Thor cov por hưv pêx xênhv uô tâu kôngz lông ntơưv pêx xênhv Hmôngz, huyện Mộc Châu; grâuv pax Mợi ntơưv hair nênhs Mêx Jênhx, huyện Phù Yên; grâuv pax Thor uô cov tâu kôngz lông ntơưv hair nênhs Poz Thơưx thiaz txi xênhz têz xênhz qơư chia por hưv jêx jok ntơưv hair nênhs Lok Tsuôk...

Zơưs Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax, thav pâuz: Ngành tưz đros têx cơ quan fuô kria chia pêx xênhv đros kria, por hưv, tsưx tsês thiaz huôv tsar têx txux chi ntơưv jâus grâuv pax. Đros ntơư, kho đuô têx cêr grâuv pax cênhz cưv ntơưv pêx xênhv hair nênhs tsơưs, chuôz tâu cêr xav trâu cêr côngv têk tsưx tsês thiaz huôv tsar nzir têx txux chi hâur tsôngv pêx xênhv.

Luz 10 hli đhâu, ntơưv jok Kẽm, xã Mường Lang, Sở Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax đros UBPX huyện Phù Yên kriz, nthuôr đuô, xav têx txux chi Grâuv pax Mợi. Grâuv pax tâu kho đuô tov kaz thâuv tâu cưk Mợi piz lês, pêx xênhv zuôr sênhr chêr Mợi thiaz têx cêr uô si, li gâus kror trâu nôngz, tưv laix têz, tsêz nôngz, hlais blêx, liaz uô viar viak câux hmaz... khov cxuô tus pêx xênhv muôx đas, muôs jos, uô tâu kôngz lông, tâu nox, tâu hâuk; tsưx tsês, huôv tsar jêx jok.

Zơưs Hà Văn Tươi, Chủ tịch UBPX xã Mường Lang, thav pâuz: Thâuv ntêx, grâuv pax Mợi tâu kriz iz shông iz jâus trâu luz pax tsiaz. Pêz tok nrư têz qơưk tsik tsês moz siaz paz txos pêz thax tsav kriz jâus grâuv pax chia tsưx tsês txux chi cênhz cưv jông ntơưv pêx xênhv Mêx Jênhx. Đros ntơư, huôv tsar nzir têx txux chi grâuv pax txos trâu kriz têx hâux lưv nuôv zax pêx xênhv tênhx tus chia têx kruô nuôv zax tuôx ndis shuôk.

Iz chas ntơư, kriz têx cêr grâuv pax cênhz cưv txix cấp xã tror sâuv tâu têx thax tsav sir jos lês. Xav li têx cêr grâuv pax đros trâu cêr uô têz qơưk txux chi, phênhv uô đaz kruô tưz lês tsiv txiax los, zos li têx cêr uô têz uô qơưk. Phênhv lov jêv tâu kriz ntâu zav, muôx chôngz tus pêx xênhv côngv lês. Lar haik li grâuv pax Mor krưr, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp; grâuv pax Saiz hloz nox mor blêx yiaz, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã thiaz xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; grâuv pax ntơưv jêx jok niav txir A Phủ, xã Hồng Ngài thiaz grâuv pax chaix blêx siar xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên...

Kho đuô têx cêr grâuv pax, paz max tsưx tsês cênhz cưv cxuô hair nênhs tsơưs thiaz tok txos huôv tsar nuôv zax zos pêx xênhv tênhx tus. Ngành Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax tưz saz lax trâu UBPX tỉnh chox car kho đuô têx hâux lưv txux chi cênhz cưv thiaz têx cêr uô si pêx xênhv tênhx tus hâur cêr grâuv pax. Tsik tsês tsov xav, zok nriar, por hưv thiaz uô ntâuz ntơưr txuôs tsês têx cêr grâuv pax, grâuv pax piar trâu Bộ Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax côngk nhav, muôz tso trâu ntâuz ntơưr txuôs tsês txux chi têz qơưk. Chia lês jông côngz xưv saiz car, kriz cêr grâuv pax đros cêr huôv tsar nuôv zax, gruô hu têx kruô nuôv zax tuôx ndis saiz, fuô têx xor mông lok sâuv têx txux chi cênhz cưv jông ntơưv thax tsav txos têx fôngx zưs hâur zuk tỉnh thiaz oz chas tỉnh./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.