Thuận Châu muôx 236 txox cêr pox niav saiz car

Nhiv no, cxuô cấp hội pox niav thôngz huyện Thuận Châu taz tov saiz car 236 txox.

Hội viên pox niav jok Ngà Phát, xã Chiềng Pha qêz cêr.

Gruô hu tâu yax 7.000 lưv lênhx hội viên, pox niav siz chos côngv tsưx hưv cêr nyiaz hur, luôx, qêz 21 caik cêr yêz jêx jok, chos pax tâus ntus cêr 26 txox cêr. Tsa yiaz chi hội “5 tsik muôx, 3 hur” thiaz têx paz “Pox niav sâu, xair hưx zax zưr, têx khâuz nhaz lưx tâuk nhiak trâu nhiak” ntơưv jok Lào, xã Tông Cọ, xã Chiềng Ly thiaz xã Tông Lạnh. Paz 30 triệu nhiax trâu jok Phé thiaz jok Lè, xã Tông Cọ; 10 triệu nhiax trâu jok Muổi Nọi A, xã Muổi Nọi, chia uô cêr yêz jêx jok.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz