Sơn La zênhx tiv pêz tas nro paz Jâus tưr Paz côngv phax, tuô hluôr tơưk cuz nhaz xênhz lưv 2,  thax tsav 1

Hnuz 7/6, ntơưv yar tiax Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Bộ Công an đros UBPX tỉnh Thái Nguyên kriz Jâus tưr Paz côngv phax, tuô hluôr tơưk cuz nhaz xênhz lưv 2, thax tsav 1 thax tsav tox siaz kâuv Têz.

Paz tưr Sơn La zênhx tiv pêz hur si cxuô paz ntơưv Jâus tưr. 

14 paz hlôngr njêx muôs trâu 14 tỉnh nhoz thax tsav tox siaz kâuv Têz tưz lês 2 phênhv tưr, lol sâuv cêr chai, têz luk nus lok sâuv txux chi phax tar tuô hluôr tơưk cuz, chơưv nênhs, huôk chuôz tav  thiaz siv tuô cias hluôr tơưk cuz. 

Paz tưr Sơn La ntơưv Jâus tưr. 

Muk trâu jâus tưr no, Paz tưr huyện Mường La zos paz tưr zênhx tiv iz Jâus tưr cấp tỉnh, hlôngr njêx muôs trâu têx paz côngv phax, tuô hluôr tơưk cuz nhaz xênhz thax tsav tỉnh Sơn La muk côngv trâu jâus tưr thax tsav ntơưv Thái Nguyên. Txix li bax, shâuv nzơưk, đros trâu kror sir jos ntơưv têx thành viên, Paz tưr huyện Mường La tưz zênhx tiz oz phênhv tưr chai thiaz zênhx tiv pêz tas nro cxuô paz; tâu đros paz zênhx tiz iz, oz ntơưv Jâus tưr thax tsav 1 côngv tưr lưv suôx câuv zuôr kriz ntơưv thành phố Hải Phòng trâu luz 7/2024./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz