Qơư nthuôr têx txux chi ntơưv Mường La

Hâur 2 hnuz 14 thiaz 15/6, huyện Mường La tưz kriz nthuôr têx txux chi ntơưv Mường La thiaz nthuôr txux chi “Ít Ong thâuv ntêx thiaz nhiv” đros trâu ntâu hâux lưv nthuôr txux chi, sênhr chêr lok jêv ntưk.

Muôx 2 thax qơư nthuôr txux chi: Qơư nthuôr têx "txux chi jông ntơưv Mường La – Thax tsav thiaz tiz nênhs Mường La" muôx 5 qar huv nthuôr 70 đaiv đuôz, thiaz yax 500 fâu ntơưr haik txos thax tsav thiaz tiz nênhs Mường La ntơưv têx cưk txux thax tsav tỉnh thiaz oz chas tỉnh; hax huv txux chi ntơưr cxuô hair nênhs huyện Mường La. 

Kruô nuôv zax ndis saiz têx zênhx zav lok sâuv nuôv zax ntơưv Mường La.

Qơư nthuôr txux chi "Ít Ong thâuv ntêx thiaz nhiv no" muôx 7 qar nthuôr têx đuôz, video lok ntơưv thị trấn Ít Ong đhâu yênhx puô zav hax huv, chuôz zênhx iz txưv sir zôngv thâuv ntêx ntơưv hair nênhs.

Têx đại biểu ndis saiz têx đuôz ntơưv thị trấn Ít Ong.
 Nthuôr txux chi chos blêx, ntâuk blêx, tuôr cxur thâuv ntêx.

Kror zov chênhr jông txơưr hlo hâur thax qơư no zos muôx kror chok tuôr blêx, ntơư zos cênhz cưv zênhx muôx puôs thâuv ntêx lok ntơưv cxuô hair nênhs thax tsav Tây bắc. Kruô nuôv zax tsênhv tâu côngv têx cêr uô si, tuôr têk sênhr chêk, hâuk chơưr xơưk đros 100 lênhx nênhs nthuôr txux chi thiaz pêx xênhv cxuô hair nênhs ntơưv thị trấn Ít Ong. 

Thax qơư nthuôr txux chi zos thax qơư chia trâu kruô nuôv zax thiaz pêx xênhv hâur thax tsav huyện tâu siz njiz, fuô kria têx txux chi txơưr hlo ntơưv huyện Mường La, fuô kria lok sâuv côngz xưv tsưx truôx, por hưv thiaz huôv tsar têx txux chi. Đros ntơư, muôx têx cêr uô si lok jêk trâu pêx xênhv ndax jias njiz njêx muôs saiz hloz 75 shông Hnuz tsa yênhx Đảng bộ huyện (15/6/1949- 15/6/2024), 45 shông huyện yêv lok trâu thị trấn Ít Ong (1979- 2024). 

Têx đại biểu đros pêx xênhv tuôr têk sênhr chêr.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz