Phax tar cik moz kror muôs liaz hâur luz chaix ntux sor nzênh trâu ntux lax

Têx hnuz đhâu, hâur thax tsav Thành phố Sơn La tưz muôx yax 100 tus nênhs moz kror muôs liaz; têx cơ quan muôx vax huôv taz tov trâu siaz fuô kria, gruô hu pêx xênhv phax tar moz kror muôs liaz, tsik chia chôngz lênhx siz cik moz.

Trơưk li cưk kho moz chuyên khoa I Vũ Tiến Quyền, Giám đốc Tsêr kho moz kror muôs tỉnh Sơn La, haik: Thâuv luz 7 hli xiaz, tưz pov ntâu lênhx moz kror muôs liaz, uô kaz hnuz kriz shông cơưv yiaz 2023 – 2024 hax zav muôx chôngz nênhs moz kror muôs liaz. Chor nênhs moz kror muôs liaz chôngz jux juk txix luz 8 hli txos nhiv no, fênhx đraz iz hnuz muôx txix 70 - 80 tus nênhs mul njuôk moz kror muôs, mak muôx txix 10 - 15 lênhx moz kror muôs liaz thiaz tsênhv nziv zuôr cik chôngz.

Cưk kho moz chuyên khoa kror muôs Hoàng Thị Nhung, Lưv thơưx Khoa njuôk moz, Tsêr kho moz kror muôs tỉnh Sơn La, haik pâuz: Moz kror muôs liaz, zos moz đaiv tơưr nhiak vor luz njiaz muôs thiaz luôx juk đaiv tơưr kror muôs iz ndis thâuv muôx têx zav kiak nênhs pâus kror muôs. Thâuv moz kror muôs liaz khênhr khâus, luz kror muôs hnor luz, li kuôr muôs, khênhr lok cuô muôs, o, moz liaz; thâuv moz kror muôs liaz tus nênhs moz muôx njik cuz, moz chax đaz, hnôngs, tuôr kos trâu ntơưv kaz poz njês… Moz kror muôs liaz siz cik đhâu uô pa thiaz đros tus nênhs moz nhoz uô cê lok sik zôngv têx chuôz zênhx tus nênhs moz kror muôs liaz tưz cor txos. 

Cưk kho moz kror muôs tỉnh njuôk kror muôs trâu nênhs moz

Moz kror muôs liaz siz cik lok six sai, li ntơư, têx thax tsav muôx nênhs nhoz chôngz li Thành phố lok six zôngx ziv “Siz cik moz ntâu”. Hâur 1 hli đhâu, Thành phố muôx yax 100 tus nênhs moz kror muôs liaz. Hâur ntơư, iz cxia tưz moz hnhar. Lar haik, mak muôx 2 tus nênhs moz kror muôs liaz tưz lok six hnar. 

Tix lâus Tòng Huy Dũng, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, haik: 3 hnuz uô ntêx, cur luz kror muôs muôx njik khâus, chaz tsok nyar liaz thiaz li kuôr muôs. Cur tưx mul zuôr yuôx lok kho, taz sik tsik jông, kror muôs hax zav liaz, khâus thiaz luz, cur thiax tuôx njuôk moz trâu ntơưv tsêr yuôx. Cưk kho moz haik tiak zos moz kror muôs liaz thiaz muôz yuôx, kria kho, phax tar cov tsik cik trâu lưv lênhx hâur tsêr.

Moz kror muôs liaz, zos kho zênhx max mak tsik hiav kror muôs, thâuv kho jông, kror muôs tror pov cêr li kuz. Taz sik, zos tsik moz siaz kho sai mak zuôr kơưx, zôngx ziv đis muôs. Nhiv no, ntâu lênhx tsênhv tuôv ziv, thâuv moz kror muôs liaz, tưx mul zuôr yuôx lok kho hâur tsêr tsik trơưk tsưr ziv kria. Thâuv tưz moz hnhar, tâu ntêr hnuz tsik jông mav muk kho trâu tsêr kho moz kror muôs.

Cưk kho moz chuyên khoa kror muôs Hoàng Thị Nhung, Lưv thơưx Khoa njuôk moz, Tsêr kho moz kror muôs tỉnh Sơn La, haik: Têx nênhs moz kror muôs liaz tưx zuôr yuôx kho hâur tsêr cux tâu, taz sik tsuv muôz fuôv txiak lok so cov kror lax, tsik o; zôngv yuôx nzuôr muôs, nzuôr têk tsik so; tsik muk luôv đêx, tsik đros lưv tus zôngv fuôv nzuôr muôx, chuôz zênhx uô cê. Zôngv yuôx zuôr tsuv tâu cưk kho moz njuôk tsov mênhx tiv li chak mav zôngv yuôx cov fiv huv.

Moz kror muôs liaz muôx caz moz, zuôr tâu kho 4 - 7 hnuz thiax jông, taz sik lok six zôngx ziv siz cik. Tsik tas nox yuôx, viv nox yuôx tuô tsik tâu caz moz, tsuôk nzuôr kror muôs cov hur si cxuô hnuz. Zos zuôr tsuv tâu hâuk yuôx mak zuôr tsuv lês trơưk cưk kho moz kria thiaz muôz yuôx trox plênhr kror muôs.

Cưk kho moz chuyên khoa njuôk moz, Tsêr kho moz kror muôs tỉnh Sơn La kria, sâu bê yuôx trâu nênhs moz kror muôs.

Phax tar tsik chia siz cik moz kror muôs, cưk kho moz chuyên khoa I Vũ Tiến Quyền, Giám đốc Tsêr kho moz kror muôs tỉnh Sơn La, haik kria: Sơưr đơưk ndo njôngr zôngv yuôx nzuôr têk tsik so cxuô hnuz, tsik muôz têk tsâuk kror muôs, kror njưs, kror ndâux, ndo njôngr chox ntâuz thair kror ndâux chia phax tar moz. Lênhx tưs muôx têx zav nziv moz kror muôs liaz, tsik lav tâuk lav zôngv yuôx trâu cux li muôz yuôx njuôz cxơưz tsav moz hnhar đuô; zos moz mal tsuv muk njuôk cias trâu tsêr yuôx.

Chia phax, tar moz kror muôs liaz, zơưs Đặng Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm y tế thành phố, haik: Pêz tưz chox car têx Trạm Y tế xã, phường trâu siaz fuô kria trâu pêx xênhv cov phax, tar moz kror muôs liaz. Đros cxuô ban, ngành, đoàn thể xã, phường fuô trâu pêx xênhv têx thâuv đros sơưr đơưk cơưv, fuô kria đhâu têx loa fuô luk hâur tổ, jok cov pêx xênhv pâuz li chak nziv zos moz kror muôs liaz, tiv li chak ho moz chia phax tar. Iz chas ntơư, kria thiaz paz cxênhz yuôx hâux lưv phax tar moz kror muôs liaz cias cxia qơư.

Têx tsưr ziv phax tar moz kror muôs liaz:

  1. Muôz yuôx thiaz đêx hur nzuôr têk tsik so.
  2. Tsik muôz têk tsâuk kror muôs, kror njưs, kror ndâux.
  3. Tsik zôngv yuôx trâu kror muôs, fuôv njuôr muôs, tsov kror muôs, ntâuz thair kror ndâux uô cê
  4. Zôngv yuôx tênhr kror muôs, trâu kror njưs, zâus ka tsik so.
  5. Muôz yuôx nzuôr, tsuôs têx chuôz zênhx tus nênhs moz kror muôs tưz zôngv.
  6. Tsik nhoz jê têx nênhs moz kror muôs, lok sik tus nênhs nhax moz kror muôs liaz.
  7. Têx nênhs moz kror muôs, lok sik nhax moz kror muôs liaz tsik cxoz muk njiz lưv tus.
  8. Têx nênhs nhax moz kror muôs liaz zênhx max muk njuôk moz trâu têx tsêr yuôx cov nzor pâuz moz, kho sai, tsik lav tâuk lav zuôr yuôx lok trâu thâuv tsik tâu muôx cán bộ cưk kho moz kria thiax tsik moz hnhar.
Biên dịch: Giàng Chá
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz