Kriz đơưz kria uô luôv đêx trâu nhuôv zâuk hâur chaix so ntux sor

Hnuz 5/7, Paz Cảnh sát tuô hluôr tơưk cuz, chơưv nênhs, huôk chuôz tav thax tsav Mộc Châu đros têx đơn vị yar cơưv thax tsav huyện kriz têx paz cơưv uô luôv đêx thiaz tsưr ziv phax, tar pôngz đêx tsik zuôr nhiax trâu shuv xênhz hâur chaix ntux sor.

Paz cơưv uô luôv đêx tsik zuôr nhiax ntơưv Mộc Châu.

Khóa cơưv tâu kriz ntơưv pak đêx uô luôv ntơưv tsêr kruô Mường Thanh Holiday Mộc Châu trâu thứ 6 yênhx tuần đros oz luz six hơưv tais cik, zar zuôr tsâuk ntux. Tuôx shâuv khóa cơưv têx mê nhuôv zuôr tâu kria txux chi lok sâuv faz uô luôv đêx, tsưr ziv uô luôv đêx, li: Faz shâuv uô luôv cov ntaz, faz tso pa hâur đêx, tsưr ziv uô luôv, tsưr ziv zov chênhr chia phax tar pôngz đêx, nhax pâuz thax tsav đêx riaz nênhs, tsưr ziv chơưv nênhs pôngz đêx, tsưr ziv chơưv uô ntêx nênhs pôngz đêx...

Têx paz cơưv tâu fuô lês txix luz 7 hli tas trâu luz 8 hli. Ntơưv no zos yar uô si muôx liv hâur chaix ntux sor, paz têx mê nhuôv cơưv hloz chêr, hloz siaz; muôx txux chi, tsưr ziv khov muôx lok sâuv phax, tar pôngz đêx thiaz muôx chaix so chaix ntux sor uô si lov jêv nhaz xênhz, muôx txiax njis./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz