Bax Tsiaz hli đra trâu shâuv xênhz ntơưv tsêr cơưv Huổi Tính

Hnuz 26/9, Chi đoàn Báo Sơn La, Công đoàn Báo Sơn La tưz đros Hluôs nênhs xã Bó Sinh bax Tsiaz hli đra 2023 trâu têx mê nhuôv zâuk ntơưv tsêr cơưv ntơưr Huổi Tính, Yar cơưv mê nhuôv zâuk Hoa Phượng Đỏ, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã.

Têx Hluôs nênhs bax Tsiaz hli đra trâu shâuv xênhz ntơưv tsêr cơưv ntơưr.

Côngv lês luôs hâux lưv muôx: Công đoàn Văn phòng hlôngr njêx muôs Tạp chí Hải Quan, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, têx tsêr yuôx – thaz nzưr muôs mik nhux Thiên Ý, Hội Tsar yêz 26 tỉnh Sơn La.

Jok Huổi Tính nhoz đêz đrôngs xã Bó Sinh 15 caik, cêr muk lok phiv liv. Luz tsêr cơưv cơưv no muôx 41 lênhx shâuv xênhz txix 2 – 5 shông cơưv, 100% pêx xênhv zos hair nênhs tsơưs, li: Hmôngz, Puôz Thơưx thiaz Puôz Ziz. Tsêr cơưv no muôx 1 lớp tâu cxiv kho truôx njês, taz sik cưk kria thiaz shâuv xênhz tsênhv yuôr ntâu cêr phiv liv, tiv tsik muôx yar puôv uô si, chuôz zênhx kria ntơưr.

 Puz hnaz ntiv ntơưr trâu têx mê nhuôv zâuk ntơưv tsêr cơưv ntơưr.

 

Hlôngr njêx muôs thơưx car Báo Sơn La tưz puz yo tir no trâu têx shuv xênhz.

 

Chia đros tsêr cơưv kênh cêr phiv liv, Công đoàn Văn phòng hlôngr njêx muôs Tạp chí Hải quan tưz puz 41 poz huv zos yo tir no, hnaz ntơưr; Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh puz mik nhux chia shuv xênhz hâuk hâur 3 luz hli, Têx tsêr muôs yuôx-thaz nzưr muôs mik nhux Thiên Ý puz 1 hli zôngv mik nhux thiaz chuôz zênhx uô si Tsiaz hli đra; Hội Tsar yêz 26 tỉnh Sơn La paz thâux têx huv muk puz têx shuv xênhz ntơưv tsêr cơưv ntơưr. Xav yax 30 triệu nhiax.

Chi đoàn Báo Sơn La puz huv trâu mê nhuôv zâuk iz txưv muôx moz, txov nhêv hâur thax tsav. 
 Shâuv xênhz tsêr cơưv côngv cêr lov jêv nox Tsiaz hli đra.

 

Iz chas ntơư, Chi đoàn Báo Sơn La tsênhv puz 4 triệu nhiax trâu tus mê nhuôv nxaik Cà Thị Duyên, jok Huổi Tính, iz txưv muôx moz, uô nênhx txov nhêv, zos cán bộ, hluôs nênhs Chi đoàn Báo Sơn La paz.

Biên dịch: Giàng Chá
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.