Thành phố Sơn La kriz Hnuz ntơưr yuôz thiaz txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam

Hnuz 20/4, UBPX thành phố Sơn La tưz kriz Hnuz ntơưr yuôz thiaz txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam. 

Têx đại biểu txuv Hnuz ntơưr yuôz.

Saiz txos Hnuz ntơưr yuôz thiaz txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam 21/4, đros trâu lês têx hâux lưv cxiv kho Thành phố cơưv ntơưr đros ntiax têz ntu 2024-2030, txix kaz hli 3 txos nhiv no, thành phố Sơn La tưz kriz têx hâux lưv tsênhz mênhx, muôx txiax njis. Hâur ntơư, yax hlo mak cxiax cxênhv tsa tơưv "Luz tsêr txux chi" ntơưv têx tổ, jok thiaz tưz uô tiar cêr xav muôz "Luz tsêr txux chi" txos 100% têx xã, phường, yênhx qơư tênhv chaix, qơư saiz txux chi tsôngv nênhs tâu chôngz tus nênhs pêx xênhv nhiav thiaz paz txos. 

Têx đơn vị yar cơưv, “Luz tsêr txux chi” tổ 9, phường Tô Hiệu, tổ 4, phường Quyết Thắng thiaz tổ 1, phường Chiềng Lề tưz kriz têx hâux lưv lês trâu Hnuz gruôv pax ntơưr yuôz thiaz txux chi nhênhv ntơưr shông 2024, txix li muôx yênhx cxênhz lưv tus tuz cơưv thiaz pêx xênhv, fuô kria lok sâuv kror tsiv txiax, txiax njis, qơư sơưr ntơưv ntơưr yuôz txos ntu nênhx nhoz, kria têx fâu ntơưr yuôz jông chia pêx xênhv nhênhv.

 Têx tuz cơưv txuv Hnuz ntơưr yuôz.

Jâus tưr "Kria pâuz têx ntơưr yuôz", muôx cêr xav "Qơư sơưr ntơưv Ntơưr Yuôz đros cêr cơưv iz tiav nênhx", đros 712 video txuv tưr, hâur ntơư muôx 20 video ntơưv têx tổ, jok thiaz 692 video ntơưv têx yar cơưv hâur thax tsav. Têx video tâu xav uô cxix cxuô njiaz luk, cêr jông, kria tus nênhs uô tơưv, kria txos têx ntơưr yuôz, kria đhâu njiaz luk, kria têx cêr xav tus khênhx thiaz haik txos txiax njis ntơưv ntơưr yuôz đros cêr cơưv shâuv. Ban tổ chức jâus tưr tưz xair tsov 29 video jông yax chia choz zênhx ntơưv Hnuz ntơưr yuôz thiaz txux chi nhênhv ntơưr thành phố Sơn La shông 2024.

Đồng chí Bí thư Thành ủy muôz ntơưr yuôz ntơưv đồng chí Bí thư Tỉnh ủy puz trâu Thư viện khối cơ quan hành chính thành phố thiaz " Luz tsêr txux chi" têx tổ, jok.
Thơưx car Sở Choz kria ntơưr puz ntơưr yuôz trâu Thư viện khối cơ quan hành chính thành phố.
Tsêr Thư viện tỉnh muôz ntơưr yuôz ntơưv Thư viện têz qơưk trâu "Luz tsêr txux chi" têx tổ, jok.

Ndax jâus no, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thơưx Paz đại biểu Quốc hội tỉnh tưz gruôv puz 500 fâu ntơưr yuôz ntiv Tsêr trâu ntơưr khối cơ quan hành chính Thành phố, têx "Luz tsêr txux chi" ntơưv têx tổ, jok. Tsêr Thư viện Têz qơưk, Sở Choz kria ntơưr, Yar cơưv đại học Tây Bắc, têx tsêr luôv thax tsav Thành phố thiaz tus nênhs txaik ntơưr yuôz Tống Liên Anh tưz gruôv puz yax 3.000 fâu ntơưr yuôz trâu Thư viện khối cơ quan hành chính thành phố, “Luz tsêr trâu txux” têx tổ, jok thiaz Thư viện Tsêr cơưv nênhs, Công an tỉnh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy choz zênhx tiv iz "Jâus tưr kria têx ntơưr yuôz trâu luôs pâuz"  khối  yar cơưv. 
Đồng chí Bí thư Thành ủy choz zênhx tiv iz "Jâus tưr kria ntơưr yuôz trâu luôs pâuz"  khối tổ, jok.

Ban tổ chức “Jâus tưr kria ntơưr yuôz trâu luôs pâuz” tưz choz 3 zênhx tiv iz, 4 zênhx tiv oz, 5 zênhx tiv pêz thiaz  17 zênhx cxơưz jos trâu têx tuz cơưv, tus khênhx tưr tâu jông ./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz