Sơn La muôx zuôr luôs 5.000 jax txuv jias tưr Đại sứ Txux chi nhênhv ntơưr shông 2024

Hnuz 24/6, Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tưz kriz jias cơưv Ban kriz jâus tưr Đại sứ Txux chi nhênhv ntơưr shông 2024 hâur thax tsav tỉnh Sơn La.

 

Cơưv Ban kriz jâus tưr Đại sứ Txux chi nhênhv ntơưr shông 2024 hâur thax tsav tỉnh Sơn La.

Jias tưr Đại sứ Txux chi nhênhv ntơưr shông 2024 hâur thax tsav tỉnh Sơn La tâu gruô hu txix hnuz 17/4 txos 25/5 muôx 4 zav tưr trâu yênhx tus shuv xênhz. Hâur ntu gruô hu, Ban kriz tưr tưz nhav tâu 4.964 jax tưr tuôx ntơưv 59 đơn vị yar cơưv hâur thax tsav tỉnh, hâur ntơư, muôx 4.950 jax tưr sâu têk; 14 jax cơư đuôz. Ban kriz tưr tưz xair tâu 116 jax tưr chia cxênhz phaiz hov tưr jông. Đhâu cxênhz, jias tưr tưz gruô hu tâu chôngz tus shuv xênhz côngv tưr, ntâu jax tưr tưz tâu uô jông bax lok sâuv cxênhx cxênhv, tsưr ziv txơưx nthuôr trâu sơưr đơưk nhiav saiz muôx phaz nzưr.

Txix nhiv no txos hnuz 15/7, Ban kriz tưr zuôr uô tiar hâux lưv cxênhz thiaz phaiz hov tưr trâu 42 jax tưr; xair 6 jax tưr tâu hov iz muk txuv tưr hur si têz qơưk jias tưr Đại sứ Txux chi nhênhv ntơưr shông 2024. Jâus fuô thiaz puz têx hov tưr tâu zuôr kriz trâu luz 9 hli shông 2024./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz