Qơư cok tsês têx đuôz cxiv tsa têz qơưk – txux chi thôngx siaz Sơn La

Hnuz 23/1, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La đros Trung tâm Choz kria thiaz Tưr uô thể thao tỉnh kriz Uô tiar muôz lok zôngv Qơư cok tsês têx đuôz cxiv tsa têz qơưk – txux chi thôngx siaz Sơn La.

Têx đại biểu txiar ntâuz muôz lok zôngv Qơư cok tsês têx đuôz cxiv tsa têz qơưk-txux chi thôngx siaz Sơn La.

Qơư cok tsês têx đuôz cxiv tsa têz qơưk – txux chi thôngx siaz Sơn La tâu lês ntơưv txox cêr 3/2, phường Quyết Thắng (thax tsav faz nja Trung tâm Choz kria thiaz Tưr uô thể thao tỉnh), muôx kror đar yax 315 thiar xưv phaz thiaz ntêr 115 thiar.

Faz nja kuz tâu jak, cok têx đuôz, uô yiaz txix 18 đaiv sâu cok tsês njuôz 3D lok sâuv Yar tiax lox Tây Bắc-Mnov zơưv Hloz Hôx; đêx Nậm La; Huôz pư har sâuv trôngz jax nkruôz; đêx tsơưk tsas Tạt Nàng; đêx sông Mã; ndêx huôz kas Mường Và; tsêr mair tênhz điện đêx Sơn La; đơưv trôngz Pha Đin; pax lâus tơưs; qox tsov iar Bạch Long; liax kiz ntair; jông siaz trâu thể thao Sơn La thiaz têx thax tsav txuôs tsês cêr cxiv tsa têz qơưk Việt Nam – Lok Tsuôk; Txuôs tsês cêr cxiv tsa têz qơưk tsêr Tux Sơn La; qơư ndo txiax njis Thanh niên xung phong; harr jôngr Đại tướng Võ Nguyên Giáp đros Thax txi Đại tướng... tâu muôz tênhz LED tơưk pov cêr. 

 Cok sâu tsês xiv njuôz trung tâm "hur si Yar tiax lox Tây Bắc – mnov zơưv Hloz Hôx" txox cêr 3/2, phường Quyết Thắng, Thành phố.

Kror qơư uô tiar tưz paz cxiv kho đuô têx đrôngs lox zênhv hnuz zênhv  “cax - njuôz - hur - jông”. Đros ntơư, sir jos fuô kria, yâu mông lok sâuv têx qơư nuôv zax ntơưv tỉnh, kria têx txux chi uô têz qơư txơưr hlo zuk thax tsav./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz