Nthuôr kria têx ntơưr zôngs trơưk hnuz ntơưr yuôz thiaz Txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam shông 2024

Zôngs trơưk hnuz ntơưr yuôz thiaz Txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam shông 2024, Sở Thông tin thiaz Truyền thông tưz nthuôr kria têx ntơưr muôx njiaz luk fiv huv pêx xênhv, tâu lok six chôngz nênhs tuôx nhênhv ntơưr.

Têx đại biểu ndis saiz têx qơư nthuôr kria ntơưr.

Nthuôr kria têx ntơưr shông no tso yar hâur 4 hnuz, txix hnuz 19/4/2024 tax tas hnuz 22/4/2024, ntơưv Vincom Plaza Sơn La. Jias no muôx ntâu cơ quan, tsêr luôv, đơn vị tâu vax huôv uô ntơưr yuôz nhoz hâur thax tsav, li: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh; Công ty cổ phần Ntơưr yuôx thiaz chuôz zênhx yar cơưv Sơn La; Công ty cổ phần uô lax luôv ntơưr yuôz thiaz chuôz zênhx Tây Bắc; Công ty cổ phần Công nghệ Logicbuy; Tsêr muôs ntơưr Hương Liên, Tsêr muôs ntơưr Mặt trời…

Qar thaz nzưr nthuôr ntơưr yuôz ntơưv Công ty cổ phần uô lax luôv ntơưr yuôz thiaz chuôz zênhx Tây Bắc.

Ntơưv qơư nthuôr ntơưr, muôx 9 qar thaz nzưr thiaz yax 10.000 zav ntơưr yuôz cxix cxuô zav njiaz luk, li: Fuô kria Đảng, têz qơưk têx cêr chai; têx ntơưr Chủ tịch Hồ Chí Minh thiaz têx đồng chí nov chox car Đảng, têz qơưk; cênhz cưv, nhiax txiax, chính trị, txux chi, xã hội, tsưx hưv cêr nhaz xênhz têz qơưk thiaz tỉnh; piar kria têx txux chi, tiz nênhs cxuô hair nênhs thôngz tỉnh; cxuô zav ntơưr yuôz zôngv choz kria hâur têx yar cơưv, ntơưr chia mê nhuôv zâuk nhênhv… paz tsôngv hâur thax tsav.

Lar haik yax mak, nthuôr kria têx ntơưr shông no, có muôx luôx juk hâux lưv hlôngr số, li: Grâuv pax ntơưr yuôz tưz zuôr, muôs thêv gri ntơưr tsik tas ro nhiax, muôs ntơưr điện tử, kria hâux lưv muôs ntơưr đhâu cêr luôv books365.vn.

Piar muôs têx ntơưr haik txos Zơưv Côngz Hôx.

Đhâu no, zuôr haik mênhx ntơưr yuôz muôx txiax njis, phênhv shuôv tsưx hưv thiaz nthuôr huôv txux chi, cêr vav mênhx cênhz cưv cxuô ntu đhâu thiaz cêr huôv tsar lênhx tiz nênhs, iz chas ntơư kria phaz nzưr, tsưr ziv. Puôz tiz cán bộ, công chức, viên chức, cưk kria, shâuv xênhz thiaz pêx xênhv thôngz tỉnh siz tưr nhênhv ntơưr cov pâuz mênhx txiax njis nhênhv ntơưr thiaz, nthuôr huôv phaz nzưr.

Têx qar tsêr nthuôr muôs ntơưr yuôz tâu jông tuv jông gâux. 
Ntơưr txux chi hair nênhs Puôz Ziz.
Qar tsêr nthuôr muôs Công ty cổ phần ntơưr thiaz chuôz zênhx yar cơưv têx ntơưr yuôz.
Têx nênhs xair ntơưr ntơưv qơư nthuôr muôs ntơưr yuôz.
Kruô nuôv zax ndis saiz têx qar tsêr nthuôr muôs ntơưr đuôz zênhx zav.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz