Kriz cêr lov jêv sênhr chêr thiaz hnar tsôngk hair nênhs tsơưs

Hnuz xiaz 4/6, Hội LHPN huyện Mường La tưz kriz cêr lov jêv sênhr chêr thiaz hnar tsôngk hair nênhs tsơưs chia Saiz hloz 75 shông Hnuz tsa tâu Đảng bộ huyện Mường La (15/6/1949 - 15/6/2024), 45 shông yêv đrôngs huyện lol thị trấn Ít Ong (1979 - 2024).

Ban tổ chức muôz qix saiz đaz muôs trâu têx paz tưr.

Jâus krir sênhr chêr muôx 12 paz đros trâu zuôr luôs 200 lênhx nhoz trâu têx câu lạc bộ, paz nênhs sênhr chêr nhoz xã, thị trấn thax tsav huyện. Cxuô paz tưz tưr đhâu 2 phênhv: Sênhr chêr thiaz hnar tsôngk hair nênhs tsơưs. Phênhv sênhr chêr, cxuô paz tưz tưr sênhr chêr txix têx jax gâux, suôz gâux kruôk txos jêx jol, têz qơưk, zis nênhs, txiax njis cênhz cưv jông ntơưv hair nênhs Việt Nam đros trâu hlôngr yiaz têx tsôngk hnar fiv huv. Hâur phênhv tưr tsôngk hair nênhs tsơưs, cxuô đơn vị tưz xair têx tsôngk hnar zos pêx xênhv hair nênhs tsơưs thax tsav huyện, li: Poz ziz, Hmôngz, Choz tsiz, La Ha... Cxuô paz tưr tsênhv zôngv têx suôz trax, kênhx đros đraiv luz nênhx ntơưv yênhx hair nênhs, đros trâu ndâux lul kria txos, muôx têx nênhs sênhr chêr đros nzuôs… Cxuô paz tưr tưz muôx ntâu jax tâu cxiv tsa uô jông fiv huv, shir phaz, lov jêv ntưk, tưz muôx chôngz nênhs tuôx saiz buôx tês nxias.

Cxuô paz tưr sênhr chêr.
 Câu lạc bộ sênhr chêr zos têx mê nhuôv zâuk
 Tưr hnar tsôngk ntơưv pox niav hair nênhs Puôz ziz.

Luôs hâux lưv kriz cêr lov jêv sênhr chêr thiaz hnar tsôngk hair nênhs tsơưs zos jâus chia cxuô xã, thị trấn tâu sik njiz, siz chos cơưv shâuv, cxơưz hâux lưv cơưv shâuv têx cêr lov jêv, cxiv tsa luz nênhx muôx txux chi. Đros ntơư, cxơưz paz trâu pêx xênhv pâuz zuk phênhv shuôv trâu hâux lưv por hưv, tsưx tsês, cxiv tsa, saiz hloz têx txux chi jông, paz iz phênhv tưs cxiv tsa thiaz huôv tsar txux chi Việt Nam hlôngr yiaz, tsưx truôx.

Suôx câuv luôs hâux lưv sênhr chêr, Ban tổ chức tưz muôz huv puz trâu paz tưr zênhx tiv 1 xã Mường Bú; muôz 2 giải oz, 3 giải pêz thiaz 6 giải kik trâu têx paz tưr.

Tưr tsôngk hnar cxuô hair nênhs. 
Ban tổ chức muôz huv paz tưr zênhx tiv iz trâu paz tưr xã Mường Bú.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz