Iz trôngx têz Sầm Nưa

Tror muk txos thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, têz qơưk Lok Tsuôk hâur têx Hnuz nuôv zax txux chi Sơn La - Hủa Phăn shông 2024. Sầm Nưa têx hnuz no tưz hlôngr yiaz, cêr đar trơưr, muôx ntâu yêz muk lok; hax huv ntơưv têx tsêr muôs huv, thax tsav uô luôv muôx ntâu tsar  zav; pêx xênhv ntu nênhx tsik tâu hlôngr pâur.

Thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Sầm Nưa nhiv no, têx zav uô tâu yiaz muôx trâu oz saz ntus đêx Nặm Xăm, muôx jông thiaz nhaz xênhz lus. Cêr yêz hâur thax tsav đrôngs thị xã tâu lênhv trox ntông, tênhz chis tâus cêr, điện chis đra pâus trâu đruôz đrôngs.

Vax pax yar tix siz khov thôngx siaz Lào Hùng

Nhoz cias uô ntêx Tsêr taz kruô jông siaz tỉnh Hủa Phăn, Vax pax siz khov thôngx siaz Lào Hùng zos qơư kriz ntâu hâux lưv chính trị, nhiax txiax, txux chi, xã hội ntơưv tỉnh Hủa Phăn. Vax pax yar tiax tâu cxiv puôz sâuv thax ar đar nrơưr, nhoz iz saz txox cêr yêz muk trâu thị xã Sầm Nưa, tuôr xav muôx kror txơưr hlo txux chi Lok Tsuôk đros têx zav nthuôr sâuv yar tiax jông cxuô ntơưv pêx xênhv cxuô hair nênhs Lok Tsuôk hâur ntu nênhx nox nhoz, khưr thiaz uô kôngz lông.

Têx đồng chí thơưx car tỉnh Sơn La thiaz Hủa Phăn shuôk thax qơư tênhz tso zênhx zav jông ntơưv Vax pax siz khov Lào Hùng.

Hâur hnuz nhôngs Grâuv pax nuôv zax txux chi Sơn La – Hủa Phăn shông 2024, Vax pax siz khov thôngx siaz Lào Hùng kriz têx zav, tênhz tso kria, yâu mông nuôv zax txux chi, nuôv zax, kria txux chi kar nox, tênhz tso têx kôngz txir, kaz txơưr hlo zuk thax tsav; têx hax huv txux chi, yâu mông nuôv zax ntơưv oz tỉnh Sơn La - Hủa Phăn. 

 Tsêr mnov zơưs Tứ nhoz thị xã Sầm Nưa.

Tsêr puôr fênhx hair nênhs Tày lok sik Trêr mnov zơưs Tứ zos têx qơư tâu muk ndis shuôk thâuv muk txos Sầm Nưa, kruô nuôv zax zuôr tâu têx xiz hưz thor côngz hmôngr txix li khi xor trâu chax đaz têk, đros têx khơư luk phôngv côngz muôx hmôngr zos luk tâu cxuô tus pêx xênhv ntơưv no chia trâu cxuô lênhx cxuô tus nênhs puôs ndis thiaz fôngx zưs ntiax têz.

Kror pov ntơưv Sầm Nưa mak zos tsik muôx têx ciaz lav tâu lav muôs huv, têx hâux lưv pâur muôs tâu kriz trâu iz thax qơư nhoz iz saz ntus đêx Nậm Xăm, muôx iz saz muôs têx hax huv cxuô zav thiaz iz saz muôs têx cxur, jâuz, graix nox. Ciaz Sầm Nưa tsik muôx ntâu hax huv, phênhv ntâu zos têx huv xuôk têk uô trơưk cênhz cưv ntơưv nênhs Lok Tsuôk, đuô li zos huv zuôr têz qơư Thaiz Lâuk, Suôr thiaz Việt Nam lol muôs.

Têx qar huv muôs ntâuz txaix ntơưv ciaz Sầm Nưa tsik so gruô hu tâu chôngz tus pêx xênhv jêx jok thiaz kruô nuôv zax tuôx saiz, zuôr.Trơưk têx pêx xênhv ntơưv no thav, Hủa Phăn zos tỉnh muôx cêr uô ntâuz txaix nto mông yax ntơưv  Lok Tsuôk, đros têx ntâuz txaix đrâus jênhk, jông, truôx. Đros trâu têx ntâuz txaix mak têx kar nox txơưr ntơưv ciaz Sầm Nưa cux uô trâu têx kruô nuôv zax xar pov, xar pâuz, li: Njêr njưk chẩm chéo, cxuô zav graix kruôr, caz puôz, hnhur  txưv, graix jov, tsiz nhux, tưv, nak gra kruôr, kar njuôz...

Đruôz đrôngs thị xã Sầm Nưa nhiv no

Hâur têx hnuz txos trôngx têz Hủa Phăn, tsênhv tâu ndis saiz têx kar nox txơưr hlo ntơưv no, iz chas têx kar nox cênhz cưv ntơưv hair nênhs Lok Tsuôk mak thâuv tưs cux muôx 2 zav mor blâuv chuz thiaz hnhur nzưv. Tơưz ntiv mor zâu jông saiz zos xor lêr lok sik shôngz hiaz jông gâux chia cov mor blâuv tsư ha lơưk xik ndâux, trơưk siaz nhiav.

Jâus muk uô côngz xưv ntơưv Sầm Nưa nhoz trơưr trâu đruôz siaz lok sâuv cêr nox nhoz njias to. Ndaiv Sầm Nưa, têx njux đuôz tsêr tsar lơưx plox lôngs têx ntar trôngz, têx pêx xênhv siaz đơưz ndax ndênhk, trôngx têz muôx têx hluôs gâux Lok Tsuôk jông gâux, piar zênhr trâus siaz nhiav thiaz cêr sênhr chêr tuôr têk ndis uô vox (Lăm vông) gas siaz cxuô tus nênhs tsênhv khuôv njôngr đai đhuôv hâur cur đruôz siaz. Tênhv tror njiz đuô Sầm Nưa trâu têx hnuz tsik ntêr sâuv no./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz