Paz đại biểu HĐPX têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk muk shuôk cxuô qơư huôv tsar kôngz lông hâur thax tsav tỉnh.

Hnuz 16/5, Paz đại biểu HĐPX têx tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay (têz qơưk Lok Tsuôk) tưz muk shuôk iz cxia qơư huôv tsar nhiax txiax lol sâuv hâux lưv huôv tsar kôngz lông, txir nox thax tsav tỉnh Sơn La.

Paz đại biểu HĐPX têx tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay muk shuôk kror qơư chos, tsưx jông cà phê kaz txơưr hlo ntơưv HTX cà phê Bích Thao.

Paz đại biểu HĐPX têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk tưz muk shuôk kror qơư chos, tsưx jông cà phê kaz txơưr đuô kror qơư ntơưv HTX cà phê Bích Thao, xã Hua La, thành phố Sơn La; tsưr ziv zus nhux thiaz zus chuô naz trùn quế ntơưv HTX kôngz lông Sơn La, xã Chiềng Mung thiaz tsưr ziv chos txir mo môngk ntơưv zơưs Nguyễn Bá Tuân, jok Nà Cang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn ziv nênhs.

HTX kôngz lông Sơn La kria tsưr ziv zus chuô naz trùn quế.

Ntơưv têx qơư, nênhs hlôngr njêx muôs thơưx car Sở Kôngz lông thiaz Huôv tsar jêx jok đros têx HTX, ziv nênhs tưz kria pâuz tsưr ziv uô nox, kror muôx liv ntơưv qơư uô nox; tsưr ziv paz muôs tas kôngz lông; kria huôv tsar têx qơư uô nox muôx kaz hâu, cxênhz yuôx yênhx zav kôngz, tsiax cxu kror fiv huv đêx ar huôz chuô thax tsav.

Têx đại biểu muk shuôk qơư chos txir mo môngk trơưk faz hữu cơ nhoz xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Thơưx car têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk tưz kruôk trâu têx qơư fuô lês hâux lưv huôv tsar kôngz lông, txir nox ntơưv Sơn La, lar haik mal kriz đar têz chos ntông nox txir. Đros ntơư, xar cov tỉnh Sơn La tror kria tsưr ziv uô nox sâu nju; paz kria têx qơư uô nox, nôngz kôngz, nôngz tsiax yiaz, chia cxuô kror qơư hâur têz qơưk Lok Tsuôk pâuz xav lês trâu zuk hâux lưv huôv tsar kôngz lông hloz jông, sâu nju thiaz muôx gri.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz