Njiz njêx muôs saiz hloz 75 shông hnuz tsa yênhz Đảng bộ huyện Mường La

Hnuz 15/6, huyện Mường La tưz njiz njêx muôs saiz hloz 75 shông hnuz tsa tâu Đảng bộ huyện (15/6/1949 - 15/6/2024), 45 shông yêv đrôngs huyện lok trâu thị trấn Ít Ong (1979 - 2024). 

 

Hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr.

Jias njiz njêx muôx saiz hloz muôx têx đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh; têx đồng chí zos kuz nov chox car huyện Mường La ntâu ntu; nov chox car têx huyện đros huyện Mường La siz khov, têx sở, ban, ngành, têx huyện, thành phố đros trâu chôngz lênhx cán bộ, chiến sĩ tuz lênhv, công an, pêx xênhv cxuô hair nênhs hâur thax tsav huyện.

Têx đại biểu côngv jias njiz njêx muôs.

Ntơưv jias njiz njêx muôs, têx đại biểu tưz siz chos yaz đuô cênhz cưv Đảng bộ huyện. Hâur 75 shông đrav ntêx, hnuz 15/6/1949, ntơưv Lũng Đán Đanh, xã Mường Chùm, đồng chí Trần Quyết hlôngr njêx muôs Tỉnh ủy zok Qix trâu Paz Zênhx hlo thiaz fuô Quyết định tsa yênhx Đảng bộ huyện Mường La. Hâur 75 shông đhâu, Đảng bộ huyện tưz chox car pêx xênhv Mường La hla đhâu puô tsar cêr phiv liv, siz chos côngv tir tsor tros, cxiv tsa thiaz por hưv Têz qơưk.

Fuô lês Quyết định 105/CP hnuz 13/3/1979 ntơưv Hội đồng Chính phủ lok sâuv kho đuô chiav ar iz cxia xã zos tỉnh Sơn La saiz car thiaz Quyết định 133 ntơưv Hội đồng Bộ Trưởng (nhiv no zos Chính phủ) lok sâuv yêv huyện lỵ Mường La txix Chiềng An (nhiv no zos phường Chiềng An, thành phố Sơn La) lok trâu xã Ít Ong (nhiv no zos thị trấn Ít Ong) txos hnuz 19/5/1979, huyện Mường La tưz yêv tiar huyện lỵ trâu qơư yiaz. 

Têx đồng chí thơưx car Tỉnh ủy, UBPX tỉnh puz pax phôngv côngz Đảng bộ huyện Mường La.

75 shông cxiv tsa thiaz huôv tsar, Đảng bộ tưz đhâu 21 jias đại hội. Nhiv no, Đảng bộ muôx 57 tổ chức cơ sở đảng, 6.496 đảng viên. Đảng bộ, nov hâu huyện Mường La tưz iz thênhv jux juk cxơưz pênhr xưv Đảng chox car; gruô hu tas nro mênhx nov mênhx tsư, tsôngv pêx xênhv, lês jông tas nro cxuô zav. Mường La tưz yêv pêx xênhv jav qơư uô yênhx tsêr máy điện đêx Sơn La. Txix thâuv ntêx zos iz luz huyện pluôs, txos luz 3/2022, huyện Mường La tưz tơưv đhâu huyện pluôs, lês tiar uô ntêx 3 shông njuôk li Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 21, ntu 2020 – 2025 tuôr xav.

Nhiax txiax ntơưv huyện tror huôv tsar tov thơưx; pêx xênhv luz nênhx tâu jông đuô. Nuôv zax muôx ntâu hlar yiaz; tror huôv tsar trơưk têx zav muôx txơưv, huôv tsar công nghiệp tsêr điện đêx. Vax tsê, cêr puô tsar zav tâu cxưx nhiax uô jông siz luôs. Lês jông têz qơưk luôs hâux lưv cxiv tsa jêx jok yiaz. Txux chi, njuôk kho moz, choz kria muôx ntâu hlôngr yiaz. Tsưx truôx cêr nhaz xênhz, cêr chai ndêx ntus tâu por hưv truôx, pêx xênhv tso siaz lus uô nênhx.

Đồng chí Lò Minh Hùng thiaz têx đại biểu ndis shuôk qar tsêr "Ít Ong thâuv ntêx thiaz nhiv no".
 Nov chox car Huyện ủy Mường La muôz ntơưr kruôk trâu têx paz pơưs lês hâux lưv jông.

Ntơưv jias njiz njêx muôs, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La tưz phôngv côngz têx hâux lưv Đảng bộ, nov hâu thiaz pêx xênhv cxuô hair nênhs huyện Mường La tưz lês tâu hâur 75 shông cxiv tsa thiaz huôv tsar. Cxiz Đảng bộ, nov hâu thiaz pêx xênhv cxuô hair nênhs huyện Mường La tror nthuôr huôv cêr thôngx siaz, nthuôr huôv têx zav tưz lês tâu, siz chos lês jông têx cêr tuôr xav hâur Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ntu 2020-2025. Cxênhz yuôx, tuôr xav tsưr ziv tsưx hưv thiaz nthuôr huôv têx cênhz cưv, txux chi, cxiv kho têx qơư jông gâux, tsưx hưv Đán Danh – Kror qơư thâuv ntêx tsa Đảng bộ huyện Mường La. Uô jông côngz xưv cxiv tsa Đảng, cxiv tsa nov hâu đơưz hur, truôx njês; cxiv tsa cán bộ txâuk pênhr xưv txơưx lês hâux lưv hâur ntu nhiv no...

Nov chox car Huyện ủy muôz ntơưr kruôk puz trâu têx tus khênhx lês hâux lưv jông.

Ndax jias no, Huyện ủy Mường La tưz muôz ntơưr kruôk puz trâu 33 paz nênhs, 19 tus khênhx; UBPX huyện muôz ntơưr kruôk trâu 5 paz nênhs, 20 tus khênhx.

Chủ tịch UBPX huyện muôz ntơưr kruôk puz trâu têx paz nênhs lês hâux lưv jông.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz