Đồng chí Thơưx ban Nội chính Tỉnh ủy côngv Hnuz grâuv pax tas nro pêx xênhv thôngx siaz ntơưv huyện Quỳnh Nhai

Hnuz 16/11, đồng chí Bùi Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx ban Nội chính Tỉnh ủy tưz côngv Hnuz grâuv pax tas nro pêx xênhv thôngx siaz ntơưv jok Pom Sinh, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.

 Đồng chí Thơưx ban Nội chính Tỉnh ủy krưr huv trâu pêx xênhv jok Pom Sinh

Lês jias zaz zâuv “Tas nro pêx xênhv thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz, đrôngs vav mênhx”, 75 zis ntơưv jok Pom Sinh tưz lês jông têx cêr siz tưr zos cxuô cấp gruô hu. Pêx xênhv hâur jok tưz hlôngr nôngz kôngz yiaz tsêz chos, tu, zus tsiax cxu; nzaz nzơưv têx zav muôx txơưv lok sâuv pak đêx tênhz điện chia huôv tsar zus 268 luz guôx njêk… Pêx xênhv hâur jok thôngx siaz, por hưv jông têx txux chi, cênhz cưv ntơưv hair nênhs thiaz por hưv đêx ar, huôz chuô nyiaz hur. Txos nhiv no, pêx xênhv hâur jok luz nênhx tưz iz thênhv jux juk tâu jông đuô, fênhx đraz sâu tâu 40 triệu đaiv/nênhs/shông; jok tsuôk yuôr 1 zis pluôs; 60 zis hâur jok tâu công nhav zos zis muôx txux chi.

Hnuz grâuv pax tas nro pêx xênhv thôngx siaz tưz nthuôr têx txux chi, sênhr chêr, gruô hu chôngz lênhx pêx xênhv côngv; paz pêx xênhv jêx jol muôx cêr shir phaz, nzir cêr thôngx siaz.

Têx đại biểu thiaz pêx xênhv sênhr chêr thôngx siaz.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz