Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy côngv Hnuz tas nro tsôngv pêx xênhv cxuô hair nênhs thôngx siaz ntơưv jok Pe

Hnuz 17/11, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thơưx Paz đại biểu Quốc hội tỉnh tưz côngv Hnuz tas nro tsôngv pêx xênhv cxuô hair nênhs thôngx siaz ntơưv jok Pe, xã Song Pe.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông thiaz thơưx chox car huyện Bắc Yên puz huv trâu jok Pe.

 

Hâur cêr shir phaz, Hnuz tas nro tsôngv pêx xênhv cxuô hair nênhs thôngx siaz, têx đại biểu thiaz pêx xênhv jok Pe tưz siz chos yaz đuô cênhz cưv 93 shông hnuz tsa yênhx Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); cxuô cêr gruô hu; siz tưr nhiav têz nhiav qơư ntơưv jok shông 2023.

Jok Pe nhiv no muôx 325 ziv, muôx 5 hair nênhs: Mêx Jênhx, Puôz Ziz, Choz Tsiz, Hmôngz, Lok Tsuôk nhoz uô cê. Pêx xênhv hâur jok thôngx siaz, siz paz, sir jos lês jông cxuô cêr gruô hu, siz tưr zos cxuô cấp tso yar lês. Pêx xênhv luz nênhx tâu jông jux juk, jêx jok hlôngr yiaz, cêr chai chính trị tâu tsưx hưv truôx, pêx xênhv uô nênhx nhaz xênhz. Shông 2023, đhâu xair tsov, muôx 228 ziv tâu côngz "Ziv nênhs muôx txux chi"; jok txux chi.

Ntơưv hnuz grâuv pax, đồng chí Nguyễn Hữu Đông tưz kruôk pêx xênhv jok Pe cêr thôngx siaz, sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa jêx jok yiaz. Iz chas ntơư, cux cxiz Ban Saiz car, Ban Côngz xưv mặt trận jok Pe tror moz siaz fuô kria, gruô hu cán bộ thiaz pêx xênhv zôngs trơưk Đảng, Têz qơưk têx cêr chai cux li têx chai hâur jêx jok. Nthuôr huôv cêr thôngx siaz hâur tas nro tsôngv pêx xênhv, côngv lês cxuô cêr gruô hu, cêr siz tưr zos cxuô cấp, ngành tso yar lês, huôv tsar nhiax txiax - xã hội, tsưx hưv truôx cêr nhaz xênhz, cxơưz pêx xênhv luz nênhx... 

Ndax jias no, đồng chí Nguyễn Hữu Đông tưz puz huv trâu jok Pe; Paz đại biểu Quốc hội tỉnh puz 6 poz huv trâu têx ziv nênhs muôx côngz trâu têz qơưk.

Tuôr têk sênhr chêr hâur hnuz grâuv pax.

Ntơưv hnuz grâuv pax tưz muôx ntâu txux chi, muôx chôngz pêx xênhv tuôx côngv; uô cêr lov jêv, shir phaz, cxơưz jêx jok thôngx siaz đuô.

 Sênhr chêr sạp hâur hnuz grâuv pax.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz