Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy côngv Hnuz tas nro tsôngv pêx xênhv cxuô hair nênhs thôngx siaz ntơưv jok Pe

Hnuz 17/11, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thơưx Paz đại biểu Quốc hội tỉnh tưz côngv Hnuz tas nro tsôngv pêx xênhv cxuô hair nênhs thôngx siaz ntơưv jok Pe, xã Song Pe.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông thiaz thơưx chox car huyện Bắc Yên puz huv trâu jok Pe.

 

Hâur cêr shir phaz, Hnuz tas nro tsôngv pêx xênhv cxuô hair nênhs thôngx siaz, têx đại biểu thiaz pêx xênhv jok Pe tưz siz chos yaz đuô cênhz cưv 93 shông hnuz tsa yênhx Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); cxuô cêr gruô hu; siz tưr nhiav têz nhiav qơư ntơưv jok shông 2023.

Jok Pe nhiv no muôx 325 ziv, muôx 5 hair nênhs: Mêx Jênhx, Puôz Ziz, Choz Tsiz, Hmôngz, Lok Tsuôk nhoz uô cê. Pêx xênhv hâur jok thôngx siaz, siz paz, sir jos lês jông cxuô cêr gruô hu, siz tưr zos cxuô cấp tso yar lês. Pêx xênhv luz nênhx tâu jông jux juk, jêx jok hlôngr yiaz, cêr chai chính trị tâu tsưx hưv truôx, pêx xênhv uô nênhx nhaz xênhz. Shông 2023, đhâu xair tsov, muôx 228 ziv tâu côngz "Ziv nênhs muôx txux chi"; jok txux chi.

Ntơưv hnuz grâuv pax, đồng chí Nguyễn Hữu Đông tưz kruôk pêx xênhv jok Pe cêr thôngx siaz, sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa jêx jok yiaz. Iz chas ntơư, cux cxiz Ban Saiz car, Ban Côngz xưv mặt trận jok Pe tror moz siaz fuô kria, gruô hu cán bộ thiaz pêx xênhv zôngs trơưk Đảng, Têz qơưk têx cêr chai cux li têx chai hâur jêx jok. Nthuôr huôv cêr thôngx siaz hâur tas nro tsôngv pêx xênhv, côngv lês cxuô cêr gruô hu, cêr siz tưr zos cxuô cấp, ngành tso yar lês, huôv tsar nhiax txiax - xã hội, tsưx hưv truôx cêr nhaz xênhz, cxơưz pêx xênhv luz nênhx... 

Ndax jias no, đồng chí Nguyễn Hữu Đông tưz puz huv trâu jok Pe; Paz đại biểu Quốc hội tỉnh puz 6 poz huv trâu têx ziv nênhs muôx côngz trâu têz qơưk.

Tuôr têk sênhr chêr hâur hnuz grâuv pax.

Ntơưv hnuz grâuv pax tưz muôx ntâu txux chi, muôx chôngz pêx xênhv tuôx côngv; uô cêr lov jêv, shir phaz, cxơưz jêx jok thôngx siaz đuô.

 Sênhr chêr sạp hâur hnuz grâuv pax.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.