Đại sứ hlôngr vax huôv têz qơưk Lok Tsuôk nhoz ntơưv Việt Nam njiz thơưx car tỉnh Sơn La

Hnuz xiaz 1/2, Đại sứ hlôngr vax huôv têz qơưk Lok Tsuôk nhoz ntơưv Việt Nam Khăm - Phâu Ân - Thạ - Văn tưz tuôx njiz thơưx car tỉnh Sơn La.

Txix li kror cêr thôngx siaz, siz trâus jông, hlôngr njêx muôs têx đồng chí thơưx car tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh tưz shir phaz taz Paz côngz xưv Đại sứ hlôngr vax huôv têz qơưk Lok Tsuôk nhoz ntơưv Việt Nam tuôx shuôk thiaz kria iz cxia hâux lưv lês tâu lol sâuv côngz xưv chính trị, nhiax txiax-xã hội, tsưx truôx têz qơưk thiaz đriv têz nhoz njias to shông 2023; têx zav uô tâu hâur hâux lưv siz chos lês txix tỉnh Sơn La thiaz 9 tỉnh Kâuv têz Lok Tsuôk lol sâuv muôz nhiax cxiv puôz têx qơư, huôv tsar nhiax txiax, choz kria ntơưr…

Thơưx car tỉnh Sơn La krưr huv trâu đồng chí Đại sứ thiaz Paz côngz xưv.

Hlôngr njêx muôs Paz côngz xưv, Đại sứ Khăm - Phâu Ân - Thạ - Văn uô thơưx car tỉnh Sơn La tsâus ntâu viv tưz uô jông taz paz côngz xưv; phôngv côngz trâu tỉnh Sơn La têx hâux lưv tưz lês tâu hâur ntu đhâu. Đros ntơư, kruôk tỉnh Sơn La tưz uô jông paz têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk. Xar cov tỉnh Sơn La tror moz siaz đros têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk siz khov uô tiar cxuô hâux lưv, paz bôngs cêr thôngx siaz, siz trâus jông Việt Nam – Lok Tsuôk zênhv hnuz zênhv truôx njês.

Đại sứ Khăm - Phâu Ân - Thạ - Văn krưr huv trâu thơưx car tỉnh Sơn La.

Ndax trâu Tsiaz Jax shông 2024, đồng chí Đại sứ phôngv côngz thơưx car tỉnh thiaz pêx xênhv cxuô hair nênhs hâur tỉnh Sơn La nox iz luz pax tsiaz sor siaz, lov jêv thiaz yar ntux đris./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz