Đại hội đại biểu cxuô hair nênhs tsơưs thành phố Sơn La jâus tiv 4

Hâur 2 hnuz (11 thiaz 12/6), thành phố Sơn La tưz uô Đại hội đại biểu cxuô hair nênhs tsơưs jâus tiv 4, shông 2024.

Đại hội đại biểu cxuô hair nênhs tsơưs thành phố Sơn La jâus tiv 4, shông2024.  

Thành phố muôx 12 xã, phường, đros trâu 12 hair nênhs nhoz uô cê, hâur ntơư, tiz nênhs Poz Ziz txênhz 49,7%. Ntu shông 2019-2024, Thành phố saiz hloz cêr chai hair nênhs thiaz zos hâux lưv uô tsik so ntơưv hur si ndêx ntus chính trị, paz pêx xênhv cxuô hair nênhs tsơưs muôx cêr, muôx cêr huôv nzir zuk zav hâux lưv, kriz cêr uô nox txix zuk đêx, ar txơưv pênhv, cxơưz cêr nox nhoz, chia siaz, chia huôv tsar truôx njês. 

Hâur 5 shông đhâu, Thành phố tưz muôz jê 3.368 tiv đaiv nhiax, uô yax 200 kror qơư, dự án paz tsôngv pêx xênhv nênhs tsơưs. Txos nhiv no, Thành phố muôx 3 xã tâu côngz jêx jok yiaz hov jông; tsưx truôx 37/45 yar cơưv tâu chai li têz qơưk xav, sơưr tiv thơưx hur si tỉnh lok sâuv kria tas ntơưr thênhv iz nto thênhv tsiz...

Têx cêr chai paz uô nênhx yar ntux trâu tsôngv pêx xênhv nênhs tsơưs tâu moz siaz, Ban Thường vụ Thành ủy tưz phaiz cán bộ, đảng viên car , paz 100%  ziv pluôs; paz uô yiaz, kho đuô 158 luz tsêr trâu ziv pluôs, xav tas 5,1 tiv đaiv nhiax. Shông 2023, Thành phố tưz uô tiar côngz xưv kho têx tsêr đos đis thiaz  nhiv no tsuôk yuôr 80 ziv pluôs, txênhz 0,29%.

Têx đại biểu txuv Đại hội.

Đros cêr xav "Cxuô hair nênhs thành phố Sơn La thôngx siaz, hlôngr yiaz, txơưx fiv, siz khov thiaz huôv tsar truôx njês", trâu ntu shông 2024-2029, Thành phố sir jos cov muôx 2 xã (Chiềng Đen, Chiềng Ngần) tâu côngz jêx jok yiaz hov jông; Tsêr kho moz xã Hua La thiaz phường Chiềng Sinh tâu cêr xav li têz qơưk lok sâuv njuôk kho moz txos shông 2030; têx ziv pluôs tsơưs txix 5%-10% xav hur si têx ziv pluôs hâur yênhx shông; têx ziv nênhs uô nênhx muôx txux chi tâu 97%; lês trơưr 100% luz jok muôx chi bộ đảng truôx njês; 100% cán bộ, công chức cấp xã tâu trơưk chai xav; 100% luz jok muôx cêr yêz truôx khor.

Đại hội tưz saz lax txiz 11 đại biểu tsênhv chênhz thiaz 2 đại biểu bax tsês muk txuv Đại hội đại biểu cxuô hair nênhs tsơưs tỉnh Sơn La jâus tiv 4, shông 2024. Sâu nhav têx nuv uô tâu, Chủ tịch UBPX tỉnh puz ntơưr kruôk 3 tus khênhx; Ban Dân tộc tỉnh puz ntơưr kruôk 5 tus khênhx; Chủ tịch UBPX Thành phố puz ntơưr kruôk 140 tus khênhx nto côngz mông.

Têx tus khênhx uô tâu hâux lưv jông yax nhav ntơưr kruôk ntơưv UBPX tỉnh.
Têx tus khênhx nhav ntơưr kruôk ntơưv Ban Dân tộc tỉnh.

 

Jax cưr cxiax sênhr chêr phôngv côngz đại hội.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz