Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.

Shông lâuk Mir shông, Đảng bộ, nov hâu thiaz pêx xênhv cxuô hair nênhs thôngz tỉnh tưz thôngx siaz, côngv đas jos hla đhâu cxuô cêr phiv liv, uô tiar cxuô tsar cxuô zav nuv. Nhiax txiax tror muôx ntâu hlôngr yiaz, fiv huv cêr huôv tsar ntơưv tỉnh. Sâu nhiax txiax hâur thax tsav tâu ntâu đuô njuôk li Trung ương zok. Kôngz lông, ntông nox txir, tsiax đêx tror huôv tsar, chuôz jos chênhr trâu nhiax txiax ntơưv tỉnh huôv tsar nzir. Sơn La zênhv hnuz zênhv muôx nzir ntâu phix kôngz lông muôs muk oz chas têz qơưk; muôx ntâu tsêr máy tu kôngz lông zôngv chuôz zênhx jông, cxơưz têx kôngz lông uô tơưv muôs tâu gri truôx njês.

Sơn La jông siaz viv muôx Têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu jias tiv oz tâu kruôk zos kror qơư nuôv zax ntux trâus têz xênhz jông yax châu Á thiaz ntiax têz, cxơưz nuôv zax ntơưv tỉnh hax zav huôv tsar đuô. Cxuô tsar zav chia cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav tỉnh tâu cxưx nhiax uô jông siz luôs, chuôz jos trâu nhiax txiax - xã hội huôv tsar. Cxuô zav ntâuz ntơưr tâu uô sai, hâux lưv hlôngr số lês tâu ntâu zav jông. Pêx xênhv luz nênhx zênhv hnuz zênhv tâu jông jux juk, muôx 8 huyện, thành phố lês tiar hâux lưv paz têx ziv pluôs uô tsik tâuk tsêr nhoz.

Shông đhâu, muôx ntâu cxênhx xưv, txux chi, chính trị zov chinr, tâu tỉnh tso yar lês yênhx côngz, li: Grâuv pax Cà phê Sơn La jias tiv iz shông 2023; Hnuz grâuv pax Nuôv zax txux chi “kror qơư nuôv zax tsênhv zos ntux trâus têz xênhz jông yax châu Á thiaz ntiax têz” ntơưv têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu; Tuần Txux chi Nuôv zax Tây Bắc ntơưv tỉnh Luông Pha Bang, Têz qơưk Lok Tsuôk; “Txux chi Sơn La - Tây Bắc” hâur Tuần nuôv zax Thành phố Hồ Chí Minh thiaz têx tỉnh Tây Bắc…, tưz tâu pêx xênhv, kruô nuôv zax thiaz fôngx zưs ntiax têz lok six nhiav.

Tok chaix ntux yiaz Jax shông 2024 - zos shông “Zov chinhr” muôx txiax njis sir jos cov lês tiar Nghị quyết Đại hội 13 ntơưv Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh jias tiv 15 tưz fuô, cxuô lênhx pêx xênhv Sơn La, siz chos côngv huôv tsar cênhz cưv nhiav têz nhiav qơư, cov Sơn La zênhv hnuz zênhv muôx ntâu zav uô tâu trâu tsôngv fôngx zưs thôngz têz qơưk thiaz ntiax têz pov tâu kror jông.

Truôx siaz bo hla trâu shông yiaz, Đảng bộ, nov hâu thiaz pêx xênhv cxuô hair nênhs thôngz tỉnh tror thôngx siaz, côngv têk siz chos sir jos, hlôngr yiaz tsik so, nthuôr huôv phaz nzưr huôv tsar; chuôz jos chia cxiv tsa tỉnh Sơn La huôv tsar njuôz, sai, truôx njês, côngv siaz đros thôngz têz qơưk hlôngr yiaz têx tsưr ziv huôv tsar têz qơưk truôx khor, pêx xênhv uô nênhx yar ntux, vav mênhx.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.