Yax 2.000 tus nênhs txuv Jias tưr đhia chênhr cêr đêz - Running for Youth

Hnuz 11/5, Hội sinh viên Yar cơưv đại học Tây Bắc tưz kriz Jias tưr đhia chênhr cêr đêz - Running for Youth, shông cơưv 2023-2024. Jâus no muôx yax 2.000 tus nênhs tưr, zos cán bộ, cưk kria, shuv xênhz Lok Tsuôk hâur yar  cơưv.

Têx nênhs no tưz côngv tưr trâu 2 njiaz luk: Txir nênhx 5.000 thiar thiaz pox niav 2.500 thiar. Đhâu cxênhz ntơưv Ban kriz tưr, jâus no muôx chôngz lênhx txơưx tưr. 

Ntơư zos hâux lưv saiz hloz jias gruô hu “Hur si pêx xênhv tsik tsês cơưv shâuv trơưk Zơưv Côngz Hôx”, “Yênhx tus shuv xênhz cơưv shâuv cov tâu iz môn thể thao” thiaz “10.000 yaik truôv muôx đas jos hâur yênhx hnuz” zos Trung ương Đoàn gruô hu.

Têx pox niav tưr đhia chênhr cêr đêz 2.500 thiar. 
Têx txir nênhx tưr đhia chênhr cêr đêz 5.000 thiar.

Suôx câuv jias tưr, Ban kriz tưr tưz puz 2 hov iz, 4 hov oz, 4 hov pêz thiaz 6 hov tưr tâu tov thơưx trâu têx nênhs tưr tâu.

Ban kriz tưr puz têx hov trâu têx txir nênhx tưr tâu.  
Ban kriz tưr puz têx hov trâu têx pox niav tưr tâu.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz