Việt Nam sir jos cov tâu tưr chung kết U17 châu Á

Hâur têx hnuz sir jos njok cơưv shâuv nhiv kruôr đhâu ntơưv PVF - Bộ Công an, têx nênhs tưr U17 Việt Nam tưz tâu cưk kria Hoàng Anh Tuấn uô tưz jông kria, sơưr nzor tsâuk ntux hâur yênhx hnuz, sir jos cov tâu tưr chung kết U17 châu Á 2023.

Cưk kria Hoàng Anh Tuấn đros têx nênhs cơưv hâur yar tiax. (Ảnh: VFF)

Zos thơưx jâus paz hluôk U17 Việt Nam shâuv hâur shông 2023 thiaz zuôr shâuv yax oz tuần, txix hnuz  xiaz 1 txos 16/4.

Cưk kria Hoàng Anh Tuấn njênhs tiak zuôr tror tưr tâu jông iz  zav li tưz tưr thơưx lưv U17 châu Á 2023.

Taz sik, tiv zos hnuz nhôngs ndax jias tưr câu lạc bộ (CLB) saiz car thơưx lưv U19 têz qơưk, li ntơư iz cxia li Nguyễn Công Phương, Lê Đình Long Vũ, Phan Danh Đức Thiện, Nguyễn Lê Phát lok sik Nguyễn Đình Hải tưz muk côngv tưr tsik tâu jias no.

Nhiv kruôr no, cưk kria Hoàng Anh Tuấn cux nriar nzir nênhs trâu paz nênhs bax tưr U17 Việt Nam, hâur ntơư muôx 3 lênhx ntơưv CLB Sông Lam Nghệ An zos Nguyễn Trọng Sơn, Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Đình Nghĩa thiaz 1 tus ntơưv CLB Hoàng Anh Gia Lai zos Đinh Quang Kiệt, hur tiz si muôx 38 lênhx.

Việt Nam sir jos cov tâu tưr chung kết U17 châu Á.

Ban choz kria tưz kria têx thành viên paz nênhs tưr U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Cưk kria Hoàng Anh Tuấn haik tiak, hâur ntu shâuv no, Ban choz kria zov chênhr mak moz siaz uô ntêx hlo lok sâuv đas jos, pênhr xưv têx nênhs tưr cov txơưx chuyên môn.

Iz chas ntơư, Ban Choz kria cux zuôr sox njuôk têx nênhs tưr tsik tuôx shâuv no, đhâu tưr lưv U19 têz qơưk shông 2023.

Ntơưv jias tưr chung kết U17 châu Á 2023, paz nênhs U17 Việt Nam ntơưv bảng D đros Nhật Bản, Ấn Độ thiaz Uzbekistan tưr. Cxuô paz nênhs tưr trơưk đas jos puôs ndis iz lưv xav điểm xair. Paz tưs zênhx tiv iz thiaz oz zuôr tâu tưr lưv tứ kết.

Cưk kria Hoàng Anh Tuấn haik mak: “ Nhật Bản, coz yax hlo. Paz nênhs tưr Việt Nam cux đros Nhật Bản shâuv tsik so, hâur têx jias tưr lox tâu shâuv ndơưk bóng li no lok six jông.

Hok Ấn Độ, mak lơưr cux ndơưk lok six jông saiz, zênhx têx paz tsik yuô txơưx hok ntâu. Lơưr đros Uzbekistan ndơưk siz luôs jos. Ấn Độ cux tsik sưz hlo.

Hok Uzbekistan, txix U23 tror lok, mak lơưr txơưx đuô châu Á. Uzbekistan zênhx U23 châu Á 2018, U20 châu Á 2022. Lơưr cux pâuz yuk ndơưk bóng hluôk jông đuô. Hâur thơưx lưv, U17 Uzbekistan tsênhv zênhx Hàn Quốc hur tiz si, coz yax bảng. Li ntơư pov njôngr cxuô paz nênhs puôr lênhx coz”.

Việt Nam sir jos cov tâu tưr chung kết U17 châu Á ảnh 3

Têx nênhs tưr hluôk sir jos shâuv trâu jias tưr. (Ảnh: VFF)

Taz sik, trơưk cưk kria Hoàng Anh Tuấn xav mak, ndơưk bóng hluôk tsik tâu truôx njês, tsênhv zos têx hluôk nhiv kruôr 15-16 shông xưz tsênhv muôx ntâu zav chuôv yuôv, tsik tâu hloz tiar siaz tiar chêr.

“Ntơư, cux zos kror uôk têx nênhs ndơưk bóng hluôk tsênhv tsik tâu pâuz. Tsênhv chênhz yax mak pêz zuôr tsuv tâu chuôz jos cov têx nênhs ndơưk bôngr truôx siaz bax tưr chung kết U17 châu Á 2023”, Cưk kria Hoàng Anh Tuấn haik.

Trơưk tuôr xav, suôx câuv jias shâuv no, cưk kria Hoàng Anh Tuấn thiaz nênhs cơưv zuôr tror lok trâu hâur luz 5 hli no. Zuôr muôx tuần bax hâur têz qơưkơuo ntêx zuôr muk Nhật Bản shâuv thiaz tưr siv chia bax cov tiar trâu jias tưr châu lục.

Cxuô jias tưr chung kết U17 châu Á 2023 txix Hnuz 15/6 tax tas hnuz Hnuz  2/7 ntơưv 4 yar tiax lox têz qơưk Thaiz: Rajamangala, Pathum Thani, Thammasat thiaz Chonburi.

Trơưk Báo Nhân dân
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz