Việt Nam sir jos cov tâu tưr chung kết U17 châu Á

Hâur têx hnuz sir jos njok cơưv shâuv nhiv kruôr đhâu ntơưv PVF - Bộ Công an, têx nênhs tưr U17 Việt Nam tưz tâu cưk kria Hoàng Anh Tuấn uô tưz jông kria, sơưr nzor tsâuk ntux hâur yênhx hnuz, sir jos cov tâu tưr chung kết U17 châu Á 2023.

Cưk kria Hoàng Anh Tuấn đros têx nênhs cơưv hâur yar tiax. (Ảnh: VFF)

Zos thơưx jâus paz hluôk U17 Việt Nam shâuv hâur shông 2023 thiaz zuôr shâuv yax oz tuần, txix hnuz  xiaz 1 txos 16/4.

Cưk kria Hoàng Anh Tuấn njênhs tiak zuôr tror tưr tâu jông iz  zav li tưz tưr thơưx lưv U17 châu Á 2023.

Taz sik, tiv zos hnuz nhôngs ndax jias tưr câu lạc bộ (CLB) saiz car thơưx lưv U19 têz qơưk, li ntơư iz cxia li Nguyễn Công Phương, Lê Đình Long Vũ, Phan Danh Đức Thiện, Nguyễn Lê Phát lok sik Nguyễn Đình Hải tưz muk côngv tưr tsik tâu jias no.

Nhiv kruôr no, cưk kria Hoàng Anh Tuấn cux nriar nzir nênhs trâu paz nênhs bax tưr U17 Việt Nam, hâur ntơư muôx 3 lênhx ntơưv CLB Sông Lam Nghệ An zos Nguyễn Trọng Sơn, Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Đình Nghĩa thiaz 1 tus ntơưv CLB Hoàng Anh Gia Lai zos Đinh Quang Kiệt, hur tiz si muôx 38 lênhx.

Việt Nam sir jos cov tâu tưr chung kết U17 châu Á.

Ban choz kria tưz kria têx thành viên paz nênhs tưr U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Cưk kria Hoàng Anh Tuấn haik tiak, hâur ntu shâuv no, Ban choz kria zov chênhr mak moz siaz uô ntêx hlo lok sâuv đas jos, pênhr xưv têx nênhs tưr cov txơưx chuyên môn.

Iz chas ntơư, Ban Choz kria cux zuôr sox njuôk têx nênhs tưr tsik tuôx shâuv no, đhâu tưr lưv U19 têz qơưk shông 2023.

Ntơưv jias tưr chung kết U17 châu Á 2023, paz nênhs U17 Việt Nam ntơưv bảng D đros Nhật Bản, Ấn Độ thiaz Uzbekistan tưr. Cxuô paz nênhs tưr trơưk đas jos puôs ndis iz lưv xav điểm xair. Paz tưs zênhx tiv iz thiaz oz zuôr tâu tưr lưv tứ kết.

Cưk kria Hoàng Anh Tuấn haik mak: “ Nhật Bản, coz yax hlo. Paz nênhs tưr Việt Nam cux đros Nhật Bản shâuv tsik so, hâur têx jias tưr lox tâu shâuv ndơưk bóng li no lok six jông.

Hok Ấn Độ, mak lơưr cux ndơưk lok six jông saiz, zênhx têx paz tsik yuô txơưx hok ntâu. Lơưr đros Uzbekistan ndơưk siz luôs jos. Ấn Độ cux tsik sưz hlo.

Hok Uzbekistan, txix U23 tror lok, mak lơưr txơưx đuô châu Á. Uzbekistan zênhx U23 châu Á 2018, U20 châu Á 2022. Lơưr cux pâuz yuk ndơưk bóng hluôk jông đuô. Hâur thơưx lưv, U17 Uzbekistan tsênhv zênhx Hàn Quốc hur tiz si, coz yax bảng. Li ntơư pov njôngr cxuô paz nênhs puôr lênhx coz”.

Việt Nam sir jos cov tâu tưr chung kết U17 châu Á ảnh 3

Têx nênhs tưr hluôk sir jos shâuv trâu jias tưr. (Ảnh: VFF)

Taz sik, trơưk cưk kria Hoàng Anh Tuấn xav mak, ndơưk bóng hluôk tsik tâu truôx njês, tsênhv zos têx hluôk nhiv kruôr 15-16 shông xưz tsênhv muôx ntâu zav chuôv yuôv, tsik tâu hloz tiar siaz tiar chêr.

“Ntơư, cux zos kror uôk têx nênhs ndơưk bóng hluôk tsênhv tsik tâu pâuz. Tsênhv chênhz yax mak pêz zuôr tsuv tâu chuôz jos cov têx nênhs ndơưk bôngr truôx siaz bax tưr chung kết U17 châu Á 2023”, Cưk kria Hoàng Anh Tuấn haik.

Trơưk tuôr xav, suôx câuv jias shâuv no, cưk kria Hoàng Anh Tuấn thiaz nênhs cơưv zuôr tror lok trâu hâur luz 5 hli no. Zuôr muôx tuần bax hâur têz qơưkơuo ntêx zuôr muk Nhật Bản shâuv thiaz tưr siv chia bax cov tiar trâu jias tưr châu lục.

Cxuô jias tưr chung kết U17 châu Á 2023 txix Hnuz 15/6 tax tas hnuz Hnuz  2/7 ntơưv 4 yar tiax lox têz qơưk Thaiz: Rajamangala, Pathum Thani, Thammasat thiaz Chonburi.

Trơưk Báo Nhân dân
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.