VĐV Sơn La zênhx tas nro têx hluôs têz qơư faz gâus hmur pox niav

Trơưk li Trung tâm Choz kria thiaz tưr thể dục thể thao tỉnh kria pâuz, Paz VĐV Sơn La muk tưr đas jos hluôs nênhs thôngz têz qơưk shông 2023 tưz tâu 2 luz côngz mênhx thiaz zênhx tas nro têx hluôs têz qơưk lol sâuv gâus hmur pox niav.

VĐV Cà Tố Uyên thiaz Cà Thị Quyên nhav côngz mênhx cuz thiaz côngz mênhx tôngx ntơưv Ban Tổ chức

Tưr zênhx hlo đas jos hluôs nênhs thôngz têz qơưk shông 2023 piz txix hnuz  2- 12/8 ntơưv Đà Nẵng. Paz VĐV Sơn La muk tưr muôx 1 tus choz kria thiaz 3 tus vận động viên. Suôx câuv jâus tưr, VĐV Cà Tố Uyên tưr tâu côngz mênhx cuz  thiaz zênhx tas nro têx hluôs têz qơưk trâu saz gâus hmur pox niav đros trâu gâus muk đêz 48,2m; tâu công nhav zos thơưx tus tưr uô thơưx hlo hâur têz qơưk. VĐV Cà Thị Quyên tâu côngz mênhx Tôngx saz gâus hmur pox niav, gâus muk đêz 39,36m. Sơn La sơưr tiv 20 tas nro cxuô paz .

Jâus tưr shông no muôx zuôr luôs 400 VĐV ntơưv 51 đơn vị hâur têz qơưk tuôx tưr 26 zav trâu txir nênhx, 26 zav trâu pox niav thiaz 2 zav siz hlôngr uô cê. Ntơư zos jâus tưr tâu kriz hâur yênhx shông chia cxênhz txos côngz xưv choz kria VĐV zos hluôs nênhs ntơưv têx tỉnh, thành phố, têx ngành. Đros ntơư, xair têx hluôs tưr tâu jông yax, cxaz nzir trâu têx hluôs hâur têz qơưk muk tưr têx jâus tưr hâur ntiax têz ./. 

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz