Tưr đhia ntơưv Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La jias tiv 12

Tsuôk nzir tưr têx bộ môn ntu II Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La jias tiv 12, txix hnuz 17 txos hnuz 21/4, ntơưv yar tiax Tsêr choz kria thiaz Tưr thể dục thể thao tỉnh tưz tưr đhia 5 zav: Đhia txix 60 thiar - 1.500 thiar, đhia đêz ntơưv qơư, đhia đêz, đhia siaz thiaz tsơưk los hlâu.

Zav tưr đhia 100 thiar thênhv cơưv THCS. 
Zav tưr đhia đêz thênhv cơưv THCS. 

Tuôx tưr đhia muôx 630 lưv lênhx, ntơưv têx Phòng choz kria cxuô huyện, thành phố, tox yar cơưv THPT, trung tâm choz kria thường xuyên, yar cơưv PTDTNT THCS&THPT thôngz tỉnh. Hâur ntơư, thênhv cơưv tiểu học muôx 105 lênhx txir nênhx, pox niav, tưr đhia 60 thiar thiaz 500 thiar, đhia đêz ntơưv qơư, luôx juk 3 zav uô cê. Thênhv THCS muôx 254 lênhx luôx juk txir nênhx, pox niav tưr đhia 100 thiar, 200 thiar, 400 thiar, 800 thiar, 1.500 thiar, thiaz đhia đêz, đhia siaz. Thênhv cơưv THPT muôx 271 lênhx luôx juk txir nênhx, pox niav tưr đhia thênhv cơưv THCS thiaz tưr tsơưk zav los hlâu hnhar 5 chiaz.  

 Zav tưr đhia đêz cias ntơưv qơư thênhv cơưv tiểu học. 
Paz nênhs cxênhz sox têx zav tưr đhia đêz. 
Têx nênhs saiz đhia. 

Cxuô zav tưr đhia trơưk six hơưv yênhx tuss khênhx tưr, trơưk chai tưr đhia nhiv no. 

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz