• Hội khỏe Phù Đổng thành phố Sơn La thành công tốt đẹp

  Hội khỏe Phù Đổng thành phố Sơn La thành công tốt đẹp

  - Thể thao
  Hnuz 31/1, UBPX thành phố Sơn La tưz suôx câuv Hội khỏe Phù Đổng jâus tiv XXVII, shông 2024.
 • Kriz Hội khỏe Phù Đổng cxuô huyện, thành phố shông 2024

  Kriz Hội khỏe Phù Đổng cxuô huyện, thành phố shông 2024

  - Thể thao
  Hnuz 22/1, ntơưv yar tiax lox 3-2, thành phố Sơn La tưz kriz Hội khỏe Phù Đổng jias tiv 26 shông 2024. 
 • Tưr đhia Marathon tâus cêr zâu Việt Nam shông 2024 ntơưv Mộc Châu yênhx côngz

  Tưr đhia Marathon tâus cêr zâu Việt Nam shông 2024 ntơưv Mộc Châu yênhx côngz

  - Thể thao
  Hnuz 20/1, ntơưv huyện Mộc Châu, tưr đhia Marathon tâus cêr zâu Việt Nam shông 2024 tưz tso yar trâu yax 4.000 tus nênhs nhoz 40 luz têz qơưk thiaz cxuô thax tsav tuôx tưr.
 • Lov jêv hnuz grâuv pax tưr gruôv gox xã Tạ Bú

  Lov jêv hnuz grâuv pax tưr gruôv gox xã Tạ Bú

  - Thể thao
  Hâur 2 hnuz 19 thiaz 20/1, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tưz kriz hnuz grâuv pax tưr gruôv gox thiaz têx cêr lov jêv saiz hloz Chaix ntux yiaz Jax shông 2024.
 • Kriz 14 hov tưr thể thao pêx xênhv cấp tỉnh

  Kriz 14 hov tưr thể thao pêx xênhv cấp tỉnh

  - Thể thao
  Hâur shông 2023, saz Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tưz siz chos kriz tiar 14 hov tưr thể thao pêx xênhv cấp tỉnh, gruô hu 160 paz thể thao ntơưv têx ban, ngành, thax tsav, yar cơưv hâur hur si tỉnh, yax 2.400 lênhx nênhs tuôx tưr têx zav thể thao hair nênhs tsơưs, ntâuk kê bóng, đhia, ntâuk têk tơư, ntâuk bóng tek…
 • Sơn La tâu 3 luz côngz mênhx cuz ntơưv Jâus tưr ntâuk zênhx hlo têk tơư Taekwondo nênhs coz yax hlo têz qơưk txênhz Cúp Chủ tịch VTF jâus tiv I shông 2023

  Sơn La tâu 3 luz côngz mênhx cuz ntơưv Jâus tưr ntâuk zênhx hlo têk tơư Taekwondo nênhs coz yax hlo têz qơưk txênhz Cúp Chủ tịch VTF jâus tiv I shông 2023

  - Thể thao
  Ntơưv Jâus tưr ntâuk têk tơư zênhx hlo Taekwondo nênhs coz yax têz qơưk txênhz Cúp Chủ tịch VTF jâus tiv I shông 2023, kriz txix hnuz 4-6/12, paz nênhs tỉnh Sơn La tưr tâu 3 luz côngz mênhx cuz thiaz 1 Côngz mênhx tôngx.
 • Lov jêv ntưk tưr tsar gox cênhz cưv huyện Phù Yên

  Lov jêv ntưk tưr tsar gox cênhz cưv huyện Phù Yên

  - Thể thao
  Nhoz trâu têx hâux lưv ntơưv Hnuz grâuv pax Nuôv zax Txux chi huyện Phù Yên shông 2023, hnuz 25/11, jâus xuz thơưx huyện Phù Yên tưz kriz tưr grâuv gox cênhz cưv, chơư yênhx cxênhz tus pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax tuôx shuôk, cxơưz jos têx paz tưr.
 • CLB Bóng ndơưk pox niav Sơn La tâu paz nhiax uô ntêx thâuv zuôr mul tưr ndơưk

  CLB Bóng ndơưk pox niav Sơn La tâu paz nhiax uô ntêx thâuv zuôr mul tưr ndơưk

  - Thể thao
  Hnuz 6/11, ntơưv Trung tâm Choz kria thiaz Tưr thể dục thể thao tỉnh tưz kriz Jâus chos luk ntơưv têx nênhs paz nhiax trâu câu lạc bộ Bóng ndơưk pox niav Sơn La, côngv ndơưk Bóng pox niav zênhx têz qơưk Cup Thái Sơn Bắc shông 2023.
 • Têx vận động viên ntơưv tỉnh tưr tâu ntâu côngz mênhx hâur cxuô jias tưr  

  Têx vận động viên ntơưv tỉnh tưr tâu ntâu côngz mênhx hâur cxuô jias tưr  

  - Thể thao
  .
 • Cxênhz thiaz muôz huv puz jâus tưr têx câu lạc bộ txuôs jos pêx xênhv sênhr chêr thành phố Sơn La

  Cxênhz thiaz muôz huv puz jâus tưr têx câu lạc bộ txuôs jos pêx xênhv sênhr chêr thành phố Sơn La

  - Thể thao
  Hnuz 1/10, ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, UBPX Thành phố tưz kriz Cxênhz thiaz muôz huv puz trâu têx câu lạc bộ txuôs jos sênhr chêr pêx xênhv, saiz hloz Hnuz Ntiax têz Nênhs muôx hnuz nhôngs xiaz 1/10 thiaz Hli uô hâux lưv viv Nênhs muôx hnuz nhôngs Việt Nam.
 • VĐV Sơn La Bạc Thị Khiêm tưr tâu Côngz mênhx Tôngx ntâuk têk tơư Taekwondo ntơưv ASIAD 19

  VĐV Sơn La Bạc Thị Khiêm tưr tâu Côngz mênhx Tôngx ntâuk têk tơư Taekwondo ntơưv ASIAD 19

  - Thể thao
  Tưr ntâuk têk tơư hnuz 27/9 ntơưv Đại hội thể thao châu Á jâus tiv 19 (ASIAD 19), VĐV ntơưv tỉnh Sơn La – zos Bạc Thị Khiêm tưz tưr tâu Côngz mênhx Tôngx trâu saz ntâuk têk tơư Taekwondo.
 • VĐV Bạc Thị Khiêm thiaz paz nênhs tưr tâu côngz mênhx tôngx taekwondo ntơưv ASIAD 19

  VĐV Bạc Thị Khiêm thiaz paz nênhs tưr tâu côngz mênhx tôngx taekwondo ntơưv ASIAD 19

  - Thể thao
  Côngv tưr trâu hnuz 25/9 ntơưv Đại hội thể thao châu Á jias tiv 19 (ASIAD 19), têx VĐV taekwondo Việt Nam tưz tưr tâu Côngz mênhx Nhiax njiaz luk gơưv pox niav txir nênhx.
 • Sơn La tưr tâu 15 luz côngz mênhx ntơưv jias tưr Taekwondo coz cxuô câu lạc bộ Têz qơưk

  Sơn La tưr tâu 15 luz côngz mênhx ntơưv jias tưr Taekwondo coz cxuô câu lạc bộ Têz qơưk

  - Thể thao
  Txix hnuz 6-13/9, ntơưv thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đros Sở Txux chi thiaz Thể thao thành phố Đà Nẵng tưz tso yar tưr Taekwondo coz cxuô Câu lạc bộ Têz qơưk - Cúp Đại sứ Hàn Quốc shông 2023.
 • Paz nênhs Sơn La tưr tâu ntâu hov coz hâur Jias tưr zênhx yax hlo Pencak Silat têz qơưk shông 2023

  Paz nênhs Sơn La tưr tâu ntâu hov coz hâur Jias tưr zênhx yax hlo Pencak Silat têz qơưk shông 2023

  - Thể thao
  Txix hnuz xiaz 1-10/9, Cục Thể dục Thể thao (Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv Zax) tưz đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh Lâm Đồng kriz jâus tưr Pencak Silat thôngz têz qơưk shông 2023.
 • Tưr ntâuk ntir công nhân, viên chức, nênhs uô nuv tỉnh jâus tiv 10

  Tưr ntâuk ntir công nhân, viên chức, nênhs uô nuv tỉnh jâus tiv 10

  - Thể thao
  Hnuz 19/8, Sở Txux chi - Thể thao thiaz Nuôv Zax đros Liên đoàn Lao động tỉnh kriz suôx câuv jâus tưr ntâuk ntir công nhân, viên chức, nênhs uô nuv tỉnh jâus tiv 10, shông 2023.
 • VĐV Sơn La zênhx tas nro têx hluôs têz qơư faz gâus hmur pox niav

  VĐV Sơn La zênhx tas nro têx hluôs têz qơư faz gâus hmur pox niav

  - Thể thao
  Trơưk li Trung tâm Choz kria thiaz tưr thể dục thể thao tỉnh kria pâuz, Paz VĐV Sơn La muk tưr đas jos hluôs nênhs thôngz têz qơưk shông 2023 tưz tâu 2 luz côngz mênhx thiaz zênhx tas nro têx hluôs têz qơưk lol sâuv gâus hmur pox niav.
 • Sơn La tưr tâu 5 Côngz mênhz Cuz Jias tưr ziv nênhs tir ntâuk ntir kaiz, ntâuk bóng trôngx hur si têz qơưk

  Sơn La tưr tâu 5 Côngz mênhz Cuz Jias tưr ziv nênhs tir ntâuk ntir kaiz, ntâuk bóng trôngx hur si têz qơưk

  - Thể thao
  Txix hnuz xiaz 5 - 10/8, ntơưv thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Sở txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh Lâm Đồng tưz đros Cục Thể dục thể thao, Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax, kriz Jias tưr zis nênhs tưr ntâuk ntir kaiz, ntâuk bóng trôngx hur si têz qơưk shông 2023.
 • Choz kria têx hluôk txơưx thể thao

  Choz kria têx hluôk txơưx thể thao

  - Thể thao
  Tâu saiz tav li qơư chuôz paz têx nênhs tưr thể thao ntơưv Sơn La hla trâu iz thênhv tưr siaz đuô, têx nênhs tưr ntơưv Trung tâm Kria thiaz Tưr TDTT tỉnh tưz tâu uô tưz jông kria. Ntâu lênhx tưz tưr tâu lok six jông, tỉnh luz côngz jông nqa txos têx cêr siz tưr siaz đuô.
 • Paz nênhs ntơưv Sơn La tưr tâu 4 luz côngz mênhx cuz jias tưr Pencak Silat hluôk thôngz têz qơưk 2023

  Paz nênhs ntơưv Sơn La tưr tâu 4 luz côngz mênhx cuz jias tưr Pencak Silat hluôk thôngz têz qơưk 2023

  - Thể thao
  Txix hnuz 5-15/7, Paz nênhs tưr thể thao Sơn La tưz côngv tưr Pencak Silat hluôk thôngz têz qơưk shông 2023 ntơưv tỉnh Tuyên Quang. Zos Tổng cục Thể dục thể thao đros Sở Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh Tuyên Quang tso yar tưr.
 • Sơn La tưr tâu 8 Côngz mênhx cuz, 6 côngz mênhx nhiax, 4 côngz mênhx tôngx Taekwondo shuv xênhz hur si têz

  Sơn La tưr tâu 8 Côngz mênhx cuz, 6 côngz mênhx nhiax, 4 côngz mênhx tôngx Taekwondo shuv xênhz hur si têz

  - Thể thao
  Hâur 4 hnuz (txix hnuz xiaz 1 txos 4/4), ntơưv tsêr tưr Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tưz đros Hội Thể thao shuv xênhz Việt Nam, Hội Thể thao Đại học thiaz chuyên nghiệp Việt Nam, Sở Văn hóa thiaz Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế kriz tưr Taekwondo shuv xênhz hur si têz qơưk jâus tiv I shông 2023.
 • Xem thêm