Siz tưr đhia saiz hloz Hli công nhân thiaz Hli zaz zâuv hur si pêx xênhv zuôr BHXH

Tas cik, hnuz 11/5, ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La, Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh tưz kriz jias Tưr đhia saiz hloz Hli công nhân thiaz Hli zaz zâuv hur si pêx xênhv zuôr bảo hiểm xã hội.

Côngv jias tưr muôx zuôr luôs 80 vận động viên, zos đoàn viên ntơưv Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, côngv tưr têx njiaz luk pox niav, txir nênhx, ntêr 4 caik, ntu cêr đhia zos ndis Yar tiax lox Tây Bắc. Têx vận động viên zuôr tsuv tưr đhia hâur 45 phút txix thâuv piz txos trâu thâuv suôx câuv. Zos đhâu six hơưv haik ntơư, mak lês tsik tiar.

Vận động viên txir nênhx piz đhia.  

  

Vận động viên pox niav piz đhia.

Txix li bax cxix cxuô thiaz cơưv shâuv hâur cxuô hnuz, 100% têx vận động viên tưz lês tiar têx njiaz luk tưr, lok txos trâu qơư suôx câuv trơưk six hơưv thiaz nhaz xênhz.

Suôx câuv, Ban tổ chức muôz 2 giải iz, 2 giải oz, 2 giải pêz trâu têx vận động viên tưr tâu giải. Iz chas ntơư, Ban tổ chức cux tưz muôz giải tổ công đoàn muôx chôngz lênhx vận động viên chos luk tưr đhia; muôz giải trâu vận động viên muôx hnuz nhôngs siaz yax.

Ban tổ chức muôz giả iz trâu têx vận động viên.  
Ban tổ chức muôz giải vận động viên pox niav, txir nênhx muôx hnuz nhôngs siaz yax.

Jias tưr đhia zos jâus por hưv đas jos, paz muôx cêr siz tưr lok jêv ntưk ntơưv đoàn viên, cxơưz paz lês jông Jias gruô hu “Hur si pêx xênhv por hưv đas jos trơưk tsov iar zơưv Côngz Hôx”, chia cov muôx đas jos lês tiar têx chỉ tiêu, hâux lưv tâu zok

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz