Tưr zênhx yêz câux vaz muk đhâu tox trôngz nkâuk lêv VTV Cup 2024 ntơưv  huyện Vân Hồ yênhx côngz jông gri

Tais cik siz tưr lov jêv ntưk, jông saiz, 268 vận động viên tưz tiar Tưr zênhx muk yêz câux vaz đhâu tox trôngz nkhâuk lêv VTV Cup 2024 ntơưv Vân Hồ.

Têx VĐV pox niav piz tưr trơưk cơưv shâuv chuyên nghiệp.
Ntu cêr tưr đhâu trôngz yuôx zêx.

Txix li bax cxix cxuô, cơưv shâuv nzơưk têx vận động viên tưz sir jos muk tâu têx ntu jông siz tưr, siz châuv, jông saiz, muôx chôngz tus nênhs saiz, pêx xênhv thiaz têx kruô nuôv zax hâur zuk thiaz luôs tỉnh tưz tuôx saiz, cxơưz jos.

Têx VĐV muk đhâu trôngz yuôx zêx.
VĐV ndê trôngz nxaz.
Siz châuv sâuv cêr tưr.
Têx VĐV tưr thâuv ntux pok huôz niaz txơưr hlo ntơưv Vân Hồ.
Cêr jông siaz lok xuz txos qơư suôx câuv.

Đhâu tưr, Ban tổ chức tưz choz zênhx tiv iz trâu têx txir nênhx muôx hnuz nhôngs zos cêr tưr trâu VĐV Nguyễn Văn Ngợi (CLB Tuôv yêz thể thao MTB Sóc Sơn); zênhx tiv iz pox niav tưr trâu VĐV Nguyễn Thị Yến (CLB Yêz câux vaz thể thao MTB Sóc Sơn); zênhx tiv iz txir nênhx đraz shông cêr tưr trâu VĐV Anton Pavlovich Golubenko (CLB Mr Biker – Tuôv yêz tsik pâuz so); zênhx tiv iz pox niav chuyên nghiệp trâu VĐV Đinh Thị Như Quỳnh (đội Bình Dương);  zênhx tiv iz txir nênhx chuyên nghiệp trâu VĐV Đinh Văn Linh (CLB Mr Biker Sài Gòn);  zênhx tiv iz txir nênhx hluôs siz tưr trâu  VĐV Nguyễn Ngọc Nguyên (CLB Tuấn Biker). Đuô li, Ban tổ chức cux choz zênhx tiv oz, pêz trâu têx VĐV; choz zênhx trâu yênhx paz tưr têx njiaz luk trâu têx paz muôx zênhx.

Ban tổ chức choz zênhx trâu pox niav chuyên nghiệp.
Ban tổ chức choz zênhx trâu têx txir nênhx muôx hnuz nhôngs siz tưr.
Choz zênhx trâu paz pox niav siz tưr.
Choz zênhx trâu paz zênhx txir nênhx hluôs siz tưr.

Tưr zênhx yêz câux vaz muk tox trôngz nkhâuk lêv VTV Cup 2024 tưz muôx cêr uô si tsênhv chênhz trâu têx VĐV nhiav tưr yêz câux vaz muk cêr nkhâuk lêv hâur têz qơưk, đros ntơư, yâu mông têx cêr txơưv pênhv nuôv zax, txux chi jêx jol ntâu tsar, ntâuk zav thiaz txơưr hlo ntơưv huyện Vân Hồ txos tsôngv kruô nuôv zax hâur zuk têz qơưk thiaz luôs têz qơưk./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz