Thể thao Sơn La tưr tâu ntâu hov hâur têx jias tưr  

Trung tâm Choz kria thiaz tưr thể dục thể thao tỉnh taz tov saiz car thiaz choz kria 42 lênhx paz tưr tỉnh, 81 lênhx paz tưr hluôk, 50 lênhx txơưx cxuô zav; cơưv shâuv thiaz tưr têx môn thể thao coz, li: Pencak silat, muay, taekwondo, ndơưk bóng pox niav, quần vợt, ntâuk bóng trôngx, boxing, kick boxing, ntâuk ntir, đhia, tsav yêz câur.

Nênhs tưr môn taekwondo cơưv shâuv hâur Trung tâm Choz kria thiaz tưr thể dục thể thao tỉnh. 

Txix hâu shông txos nhiv no, đơn vị tưz xair têx paz nênhs muk txuv 8 jias tưr thể thao cấp thax tsav, hur si têz qơưk thiaz ntiax têz. Đhâu no tưz tưr tâu 6 côngz mênhx Cuz, 9 côngz mênhx Nhiax, 14 côngz mênhx Tôngx; 4 lênhx txơưx yax hlo; 18 lênhx cấp 1; 13 lênhx tâu xair muk nhoz trâu paz tưr têz qơưk./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz