Lov jêv hnuz grâuv pax tưr gruôv gox xã Tạ Bú

Hâur 2 hnuz 19 thiaz 20/1, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tưz kriz hnuz grâuv pax tưr gruôv gox thiaz têx cêr lov jêv saiz hloz Chaix ntux yiaz Jax shông 2024.

Hnuz grâuv pax tưr gruôv gox thiaz têx cêr lov jêv saiz hloz têx hnuz muôx txiax njis ntơưv huyện Mường La.

Uô kaz cias thâuv fuô luk kriz hnuz grâuv pax, 9 paz nênhs, muôx 63 lênhx tưz tuôx tok ntơưv tus đêx Bú ntưk yuôv trâu đêx Đà, thax tsav jok Tạ Búng, xã Tạ Bú chia tưr gruôv gox. Iz lưv tưr muôx 3 paz, iz paz 7 lênhx txir nênhx. Gox chox tuôx tưr zos gox hlâu ntâuk njêk, cxuô paz puôr lênhx tưr gruôv gox đêz 400 thiar, xair 3 paz tưr gruôv sai yax chia tưr zênhx, sưz. 

 Cxuô paz tưr truz hluô.

Iz chas tưr gruôv gox, yax 300 lênhx ntơưv 12 paz nênhs tưr hlôngr njêx muôs trâu 12 luz jok, yar cơưv nhoz hâur thax tsav xã tưz tưr: Truz hluô, lâuz cênhv thiaz ntâuk bôngr.

Hâur hnuz grâuv pax, tsênhv nthuôr ntâu txux chi, haik cưr cxiax, sênhr chêr; nthuôr muôs têx hax huv, piar kria txux chi muôx bê lax luôv xã Tạ Bú.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz