Đros têx nênhs paz nhiax trâu CLB Bôngr pox niav Sơn La siz chos luk

Hnuz 23/4, Trung tâm Choz kria thiaz Tưr TDTT tỉnh Sơn La tưz đros têx nênhs paz nhiax trâu CLB Bôngr pox niav Sơn La chos luk, têx pox niav muk ndơưk bôngr zênhx hlo Têz qơưk - Cup Thái Sơn Bắc shông 2024. Côngv trâu jias chos luk muôx nov chox car Sở Txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax; Phó Chủ tịch Liên đoàn ndơưk Bôngr Việt Nam; nov chox car Công ty TNHH Lax luôv chuôz zênhx điện Thái Sơn Bắc.

Têx nênhs paz nhiax trâu CLB Bôngr pox niav Sơn La chos luk.

Ntơưv jias siz chos luk, Công ty TNHH Lax luôv chuôz zênhx điện Thái Sơn Bắc tưz paz 900 triệu nhiax trâu CLB Bóng Bôngr pox niav Sơn La, chos luk zuôr zôngs ntov têx grê luk tưz sâu mênhx hâur ntơưr siz chos luk, paz max trâu CLB Bóng Bôngr pox niav Sơn La cuz siaz cơưv shâuv muk tưr.

 

Jias tưr ndơưk bôngr côngz Têz qơưk – Cúp Thái Sơn Bắc 2024 muôx 8 paz nênhs, zos: Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, Thái Nguyên T&T, Than Khoáng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2.

CLB ndơưk Bôngr pox niav Sơn La hnar yo muôx logo têx tsêr luôv paz.

CLB ndơưk Bôngr pox niav Sơn La nhiv no muôx 24 lênhx, phênhv chôngz zos têx hluôk txix 18 shông ntâu puôr lênhx trâu siaz njo shâuv ntơưv Trung tâm choz kria thiaz Tưr TDTT tỉnh. Hâur têx shông đhâu, CLB tưz muk tưr ntâu jias hâur tỉnh thiaz hâur têz qơưk ntâu jias tưr tâu kruôk.

Tâu têx nênhs - Công ty TNHH Lax luôv chuôz zênhx điện Thái Sơn Bắc paz, CLB Bôngr pox niav Sơn La zuôr chuôz đas jos chia cơưv shâuv, tưr cov tâu siaz yax, muôx ntâu lênhx côngv trâu paz pox niav ndơưk Bôngr Việt Nam.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz