Vân Hồ cxiv tsa qơư chos kôngz lông uô cê

Sir zôngv têx zav muôx txơưv hâur thax tsav, têx shông lok no, huyện Vân Hồ tưz fuô lês ntâu faz tsưr ziv huôv tsar uô kôngz lông trơưk tsưr ziv yiaz, yênhx qơư chos kôngz lông uô cê, paz uô tâu hax huv jông, pêx xênhv sâu nju nhiax txiax sir zôngv.

HTX Mộc Vân Green, jok Suối Lìn, xã Vân Hồ muôz nhiax uô tsêr vor vak chos jâuz hur.

Đảng bộ huyện tưz tso tơưv Đề án “Huôv tsar kôngz lông, jâuz zôngv tsưr ziv yiaz, đros trâu uô kôngz lông trơưk faz hữu cơ txos shông 2025”; hla muk trâu huôv tsar kôngz lông, jâuz truôx njês, muôs tâu trâu cêr luôv. Huyện tưz chox car têx đơn vị, phòng, ban, têx xã fuô kria, zaz zâuv siz khov txix li tsêr luôv, tuz kôngz thiaz HTX lol sâuv chos thiaz zuôr kôngz, jâuz. Moz siaz sir zôngv têx tsưr ziv yiaz lok uô kôngz lông; cxơưz paz fuô lês zok nriar têx tsưr ziv fiv huv lok uô kôngz lông, jâuz.

Hâur saz chos kôngz, huyện chox car cơ quan saiz car đros têx đơn vị fuô kria, xair têx nôngz kôngz, jâuz fiv huv đêx ar, huôz chuô hâur thax tsav lok chos. Cxiv tsa, kriz đar têx qơư chos kôngz tâu jông: Chos txir nkhơưz kaz jiz ntơưv xã Vân Hồ, Lóng Luông; chos yuôx zêx ntơưv xã Tô Múa; qơư chos blêx Thụy Hương 308 ntơưv xã Chiềng Yên; kria tsưr ziv chos, tu pax cát tường... Huôv tsar têx tổ hợp tác, HTX chos ntông nox txir, chos jâuz hur; cxiv tsa qơư zưs tsik xuôv đêx trâu iz cxia ntông nox txir; moz siaz zok nriar qơư fuô kria, muôs hax huv kôngz, txir nox ntơưv huyện.  

Tuz kôngz xã Vân Hồ tu lưk suôr hâur tsêr vak.

Txix li chox car ntov nti ntơưv cấp ủy, nov hâu đros trâu kror moz siaz sir jos ntơưv cxuô zis pêx xênhv, HTX ntơưv thax tsav, txos nhiv no, Vân Hồ muôx yax 4.300 ha ntông nox txir, yax 1.000 ha jâuz; hâur ntơư, muôx 82 ha ntông nox txir thiaz jâuz txâuk chai VietGAP; 54 ha tâu muôz mã kria pâuz qơư chos, txâuk chai muôs muk trâu oz chas têz qơưk, 7 hax huv OCOP cấp tỉnh; 79 kror qơư tu, zus tsiax hur.

Huyện tưz cxiv tsa tâu 3 thax qơư chos kông lôngz ntâu cê, muôx: Qơư chos ntông nox txir trơưk tsưr ziv yiaz ntơưv xã Vân Hồ thiaz Chiềng Xuân, đar zuôr luôs 20 ha. Qơư chos jâuz trơưk tsưr ziv yiaz ntơưv xã Vân Hồ, Tô Múa, Lóng Luông, Song Khủa, Mường Men, đros trâu qơư chos đar 64 ha trơưk tsưr ziv tsuôs tsik xuôv đêx, chos hâur tsêr vak, xav sâu tâu 1.611 tấn/shông. Qơư tu, zus tsiax ntơưv xã Xuân Nha, đros trâu yax 57.000 tus buô, muôs tâu 6.200 tấn/shông. Cxiv tsa côngz bê, đros trâu kria qơư uô tơưv trâu iz cxia hax huv: Thênhx caz sôngz Pà Puộc, xã Chiềng Yên; Blêx txuô Song Khủa; thênhx caz, mor môngk Chiềng Xuân... 

Tuz kôngz huyện Vân Hồ tu cuô txoz hâur tsêr vak.

Đros trâu cêr tuôr xav moz siaz uô kôngz lông, huyện Vân Hồ sir jos tas shông 2025 zuôr yênhx huyện huôv tsar sai lok sâuv uô kôngz lông sir zôngv tsưr ziv yiaz ntơưv tỉnh.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz