Tso chai lês 10 zav hâux lưv khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh

Ủy ban pêx xênhv tỉnh Sơn La nhiv kruôr tso chai lês 10 zav hâux lưv khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh hâur shông 2024; hâur ntơư, muôx 9 zav hâux lưv thiaz 1 dự án.

Qơư chos lưk suôr hâur tsêr iar ntơưv xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

Hâur ntơư, têx zav lok sâuv cênhz cưv, txux chi, choz kria ntơưr, muôx: Kho đuô, cxaz nzir Cênhz cưv cxiv tsa têz qơưk luz Ziv Hli shông 1945 ntơưv Sơn La; por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông hâur thax tsav chia cxơưz paz hâux lưv huôv tsar nuôv zax truôx njês thax tsav tỉnh Sơn La; têx zav muôx yưv, tsưr ziv cxiv tsa têx qơư choz kria cênhz cưv cxiv tsa têz qơưk hâur thax tsav trâu shuv xênhz phổ thông thax tsav tỉnh Sơn La hâur ntu nênhx nhiv no; muôx tsưr ziv chia kriz kria têx shuv xênhz phổ thông thax tsav tỉnh Sơn La.

Hâux lưv saz kôngz lông, muôx: Têx tsưr ziv chos kôngz lông truôx njês li txir thênhx caz, thênhx caz sôngz thax tsav tỉnh Sơn La; tsưr ziv tu, saiz txir nkhơưz kaz jiz thax tsav tỉnh Sơn La trơưk faz cxiv kho, truôx njês thiaz fiv huv đêx ar huôz chuô txơưr txar; por hưv, huôv tsar yuôx zêx Shan tuyết lâuk đros trâu huôv tsar nuôv zax; tsưr ziv hlôngr pâur số lol sâuv saiz car HTX uô kôngz lông; pâur muôs hax huv thiaz muôx tsưr ziv cxiv tsa têx qơư muôs txir tuôz ziz chia paz trâu têx pox niav ntơưv tỉnh Sơn La. 1 dự án: “Cxiv tsa qơư chos lưv tsiz sir zôngv tsưr ziv yiaz hla muk trâu cxiv tsa qơư uô kôngz lông jông paz cêr huôv tsar tsưr ziv chos chia cov uô tâu têx hax huv lưv tsiz lox, kaz jiz, muôs trâu cêr luôv hâur têz qơưk thiaz oz chas têz./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz