Siz chos huôv tsar, uô luôv cà phê trơưk faz hữu cơ

Nhiv no, Công ty cổ phần tập đoàn Minh Tiến taz tov đros 470 ziv nênhs nhoz 4 luz jok hâur 3 xã Chiềng Mai, Chiềng Ban, Nà Ớt siz chos huôv tsar, uô luôv cà phê trơưk faz hữu cơ ntơưv xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn đar 543,7 ha.

Tsưr ziv siz chos huôv tsar, uô luôv cà phê trơưk faz hữu cơ ntơưv xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn.

Hâur ntơư, Công ty paz hlôngr chos nôngz yiaz trâu têx têz tưz chos tâu yax 20 shông; kria pâuz tsưr ziv por hưv, txiar chês, tso qir; ziv nênhs chos luk tu, por hưv, đê txir thiaz muôs cà phê trâu công ty trơưk gri lax luôv. Fuô lês hâux lưv hlôngr pâur số trơưk faz hữu cơ, Công ty tưz paz đơưz nôngz kôngz chos thiaz qir mfông trâu 60 ha nhoz 3 luz jok: Co Sâu, xã Chiềng Mai; Sàng Nà Tre, xã Chiềng Ban; Ớt Chả, xã Nà Ớt.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz